RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

Actualizat: June 6, 2019 10:50

Locuri de muncă disponibile

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

s Rezultatul concursului de asistent medical medical debutant organizat in data 05.06.2019

Admis
Andone Diana – Laura
Popescu Carmen
Surdu Andrea

Respins
Bliort Maria-Daniela
Caliman Marinela
Ciuraru Alin -Georgian
Dascalu Ciprian
Iancu Ivan-Dragos
Maracineanu Nicoleta-Carmen
Munteanu Mihaela
Nedea George
Pascu Cristina
Senacico Anamaria
Spridon Gabriela
Taraipan Gabriela
Timaru Iustin
Toderascu Gabriela

Neprezentat
Andrei Ionela
Pocovnicu Diana-Madalina
Susanu Cristina

 


s Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea posturilor prin concurs asistenti medicali debutant din data 05.06.2019

1. Androne Diana-Laura - admis.
2. Andrei Ionela - admis.
3. Bliort Maria-Daniela - admis.
4. Caliman Marinela - admis.
5. Ciuraru Alin-Georgian - admis.
6. Dascalu Ciprian - admis.
7. Iancu Ivan-Dragos - admis.
8. Maracineanu Nicoleta -Carmen - admis.
9. Munteanu Mihaela - admis.
10. Nedea George - admis.
11. Popescu Carmen - admis.
12. Pocovnicu Diana -Madalina - admis.
13. Pascu Cristina -Stefania - admis.
14. Susanu Cristina - admis.
15. Surdu Andreea - admis.
16. Senacico Ana-Maria - admis.
17. Spridon Gabriela -Diana - admis.
18. Taraipan Gabriela - admis.
19. Timaru Iustin - admis.
20. Toderascu Gabriela - admis.


 

s Spitalul Municipal “ Sf Ierarh dr. Luca” Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmatoarelor  posturi dupa cum urmeaza:

s Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;

s Conditiile specifice de ocupare a acestor  posturi :
Pentru asistent medical debutant:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

s Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate , certificat de nastere si orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica, adeverinta/certificat de membru al OAMGMAMR .
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
  7. curriculum vitae.
  8. taxa concurs 50 ron;

s Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada perchiului  nr.1, telefon 0234/232111, interior 108.

s Anexam bibliografia pentru ocuparea postului asistent medical  debutant :

                  8. Ordin nr.1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti.

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies