RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

Locuri de muncă disponibile

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT, ASISTENT MEDICAL GENERALIST,
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SI REGISTRATOR MEDICAL

s Rezultatul concursului de asistent medical principal organizat in data 17.01.2019
s Admis
Apostu Dan Valentin
Barau Otilia
Bogdanescu Liliana
Butucaru Mariana
Coroi Ramona
Doltu Camelia
Moldovan Angela
Miron Doina
Neagu Elena Monalisa

Respins
Apricopoaei Cristina
Cristian Lenuta
Negru Camelia
Toderascu Luminita

s Rezultatul concursului de asistent medical generalist organizat in data 17.01.2019

Arminia Andreea - Nicoleta - admis
Bucioaca Andreea-Adriana  - admis
Cimpoesu Oana-Corina  - admis
Croitoru Simona  - admis
Comaneci Oana-Georgiana  - admis
Doaga Laura  - admis
Enache Daniela - admis
Frunza Gabriela  - admis
IonicaSilviu  - admis
Leahu Mariana  - admis
Micut Teodora–Maria  - admis
Mocanu Ileana  - admis
Oltean–Apostu Teodora  - admis
Olteanu Liliana  - admis
Palaghita Andreea  - admis
Petrea Georgeta–Daniela  - admis
Pirjol Andreea  - admis
Rotaru Anda  - admis
Silester Celina-Madalina  - admis
Stinga Magdalena  - admis
Tancau Mariana  - admis
Tanase Sebastian  - admis
Tarcuta Maria  - admis
Turturica Andrei  - admis

Musat Daniela  - respins

s Rezultatul concursului de asistent medical debutant organizat in data 17.01.2019

Calin Delia-Narcisa  - admis
Marcu Stefania  - admis
Acsinoiu Diana-Alina  - respins

Andrei Ionela  - respins
Ardeleanu Maria  - respins
Bontas Aurica  - respins
Caliman Marinela  - respins
Chiru Florentina  - respins
Cojocaru Sorina-Ioana  - neprezentat
Ciocan Vasilica-Larisa  - respins
Ciuca Carmen  - respins
Cujba Daniela  - respins
Dobosariu Vladut  - neprezentat
Ghimici Elena  - respins
Groper Andreea-Vasilica  - neprezentat
IsachiPaula-Sorinela  - respins
Lenghen Luiza Emanuela  - neprezentat
Matei Gabriela-Mihaela  - respins
Munteanu Mihaela  - respins
Patrichi Laura-Adriana  - respins
Popescu Carmen  - respins
Socaci Bianca  - respins
Sopca Anca-Giorgiana  - respins
Sopon Margareta  - respins
Surdu Andreea  - respins
Taraipan Gabriela  - respins
Toderascu Gabriela  - respins
Tumuzei Anca  - respins
VatafuA ndreia  - neprezentat
Zaharia Ana–Maria  - respins

s Rezultatul concursului de registrator medical organizat in data 17.01.2019

Avram Ancuta Elena  - admis
Dragomir Mariana  - admis
Grosu Maria  - admis
Radu Ozana  - admis

s Rezultatul concursului de asistent medical statistica organizat in data 17.01.2019

Budau Manuela-Ionela  - admis
Nastah Oana-Roxana  - neprezentat
Pascu Cristina–Stefania  - respins
Vranceanu Diana-Mihaela  - respins


 

s Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea posturilor prin concurs asistenti medicali debutant din data 17.01.2019.

- Acsinoiu Diana-Alina - Admis
- Andrei Ionela - Admis
- Ardeleanu Maria - Admis
- Bontas Aurica - Admis
- Chiru Florentina - Admis
- Caliman Marinela - Admis
- Cojocaru Sorina-Ioana - Admis
- Calin Delia -Narcisa - Admis
- Ciocan Vasilica -Larisa - Admis
- Ciuca Carmen - Admis
- Cujba Daniela - Admis
- Dobosariu Vladut - Admis
- Ghimici Elena - Admis
- Groper Andreea- Vasilica - Admis
- Isachi Paula -Sorinela - Admis
- Lenghen Luiza Emanuela - Admis
- Marcu Stefania - Admis
- Matei Gabriela -Mihaela - Admis
- Munteanu Mihaela - Admis
- Patrichi Laura -Adriana - Admis
- Popescu Carmen - Admis
- Socaci Bianca - Admis
- Sopca Anca -Giorgiana - Admis
- Sopon Margareta - Admis
- Surdu Andreea - Admis
- Taraipan Gabriela - Admis
- Toderascu Gabriela - Admis
- Tumuzei Anca - Admis
- Vatafu Andreia - Admis
- Zaharia Ana-Maria - Admis

s Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea posturilor prin concurs asistenti medicali generalisti din data 17.01.2019

- Arminia Andreea - Nicoleta - Admis
- Bucioaca Andreea-Adriana - Admis
- Cimpoesu Oana-Corina - Admis
- Croitoru Simona - Admis
- Comaneci Oana-Georgiana - Admis
- Doaga Laura - Admis
- Enache Daniela - Admis
- Frunza Gabriela - Admis
- Ionica Silviu - Admis
- Leahu Mariana - Admis
- Micut Teodora-Maria - Admis
- Musat Daniela - Admis
- Mocanu Ileana - Admis
- Oltean –Apostu Teodora - Admis
- Olteanu Liliana - Admis
- Palaghita Andreea - Admis
- Petrea Georgeta – Daniela - Admis
- Pirjol Andreea - Admis
- Rotaru Anda - Admis
- Silester Celina-Madalina - Admis
- Stinga Magdalena - Admis
- Tancau Mariana - Admis
- Tanase Sebastian - Admis
- Tarcuta Maria - Admis
- Turturica Andrei - Admis

s Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea posturilor prin concurs asistenti medicali principali din data 17.01.2019

- Apostu Dan Valentin - Admis
- Apricopoaei Cristina - Admis
- Barau Otilia - Admis
- Bogdanescu Liliana - Admis
- Butucaru Mariana - Admis
- Cristian Lenuta - Admis
- Coroi Ramona - Admis
- Doltu Camelia - Admis
- Moldovan Angela - Admis
- Miron Doina - Admis
- Negru Camelia - Admis
- Neagu Elena Monalisa - Admis
- Toderascu Luminita - Admis

s Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea posturilor prin concurs asistenti medicali statistica din data 17.01.2019

- Budau Manuela - Ionela - Admis
- Nastah Oana - Roxana - Admis
- Pascu Cristina - Stefania - Admis
- Vranceanu Diana - Mihaela - Admis

s Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea posturilor prin concurs registratori medicali din data 17.01.2019

- Avram Ancuta Elena - Admis
- Dragomir Mariana - Admis
- Grosu Maria - Admis
- Radu Ozana - Admis


s Spitalul Municipal “Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmatoarelor posturi dupa cum urmeaza;
- asistent medical generalist debutant -1post Secţia Chirurgie, 1 post Sc.Medicina Interna
- asistent medical generalist -2 posturi Ambulatoriu,1 post Bloc Operator,1 post CPU,1 post Sc.Chirurgie,2 posturi Sc.Med.Interna,2 posturi Sc.Neurologie,1 post Sc.Neonatologie,1 post Sc.Pediatrie,1 post Sc.Psihiatrie,2 posturi Sterilizare,2 posturi Sc.Cardiologie,6 posturi Lab.Radiologie,, 1 post Comp.B.F.T, 1 post Comp.D-V .
-  asistent medical 1 post - Statistică
- asistent medical  principal -2 posturi Ambulatoriu,1 post Bloc Operator,1 post Sc.Chirurgie,4 posturi Sc.Med.Interna, 2 posturi Sc.Psihiatrie ,2 post Sc.Cardiologie,1 post Lab Radiologie
- registrator medical  4 posturi C.P.U.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;

Conditiile specifice de ocupare a acestor  posturi :
Pentru asistent medical debutant:

Pentru asistent medical generalist

Pentru asistent medical principal

Pentru  registrator medical

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate si de stare civila  care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica, certificat de membru al OAMGMAMR .
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
  7. curriculum vitae.
  8. taxa concurs 50 ron;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada perchiului  nr.1, telefon 0234/232111, interior 108.

Anexam bibliografia pentru ocuparea postului asistent medical debutant , asistent medical generalist si asistent medical principal:

1. Ordin nr.1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti.
2.Titirca Lucretia-Urgente medico-chirurgicale-sinteze, Editura Medicala, Bucuresti, 2002.
3.O.M.S. numarul 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in  unitatile sanitare.
4. O.M.S. numarul 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale.
5.O.M.S. numarul 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea , dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.
6.Lg. numarul 46/2003 privind drepturile pacientului.
7.O.U.G. 144/2008-exercitarea profesiei de asistent medical.
8.Codul de etica si deontologie al asistentului medical.
Anexam bibliografia pentru ocuparea postului asistent medical - Statistica – D.R.G.
1. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Ordinul nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -  Capitolul II – Sectiunea 1 si 2 , Capitolul III - Sectiunea 1 si 2 ( de la art. 222 – art. 240 );
4. Ordinul nr. 881 din 23 aprilie 2018 , pentru aprobarea documentelor justificative  privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special – Anexele 2-a, 2-b, 2-c, 2-d, 2-e, 2-f, 2-g;
5. Hotararea nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificarile si completarile ulterioare – Anexa 2 – Capitolul II ;
6. O.M.S./O.C.N.A.S. nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificarile si completarile ulterioare – Anexa nr.7, Anexa nr. 10 si  Anexa nr. 22;
7. Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care     primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificarile si completarile ulterioare – Anexele 2, 3, 4, 5, 6 si 7;
8. O.M.S./O.C.N.A.S. nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificarile si completarile ulterioare – Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 ;
9. O.M.S./O.C.N.A.S. nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate cu modificarile si completarile ulterioare – Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 .
Anexam bibliografia pentru ocuparea postului registrator medical:

1 .Ordinul nr. 1706/2007 privind conducerea si organizarea Unităţilor si Compartimentelor de primire a urgentelor: Cap.I, Cap.IIl, IV, V, VI, VII, VIII, Anexa 3-Fisa \ UPU, Anexa 4-modelul Raportului de garda.
2.Triajul in structurile pentru primirea urgentelor; protocol de practica medicala; Ghid pentru efectuarea triajului pecientilor in structurile de primire a urgentelor.
3. Lg.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal.
4.Lg. numărul 46/2003 privind drepturile pacientului.
5.O.M.S. numărul 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatile medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale (cap.II; IV; V; VI; VII).
6.O.M.S. numărul 261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea ,
dezinfectia si sterilizarea in unităţile sanitare (cap.I; II; III).
7.Bazei informaticii ( pentru proba practica):

•             Excel:              -        crearea de tabele

     8.OMS 961/2016 CAP I, II,III.
9.OMS 1101/2016: Atributiile asistentei medicale responsabile de salon , statia de sterilizare (cap.II,; 13;14); Expunerea accidentala a personalului la produse biologice (anexa 3); precautiunile standard (anexa4)
Pentru testarea cunostintelor de operare pe calculator candidatii vor sustine o proba practica : mediul de lucru al calculatorului , Microsoft word, Excel.

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies