RUBRICA PACIENTULUI
UTILITĂȚI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

Actualizat: October 18, 2019 9:25

Locuri de muncă disponibile

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
ASISTENT MEDICAL SI AUTOPSIER DEBUTANT

Rezulltatul concursului pentru postul de autopsier

Admis
Cristea Razvan-Mihail
Respins
Ciocoiu Flavius
Crihana Stefan
Munteanu Gabriel

Rezulltatul concursului pentru postutile de asistenți

Admis:
Bancila Anda Elena
Ghiurea Mihaela
Leascu Lidia
Respins
Cintea Claudia
Bodea Lacramioara


Rezulltatul selecției dosarelor pentru postul de autopsier

1. Ciocoiu Flavius - admis
2. Crihana Stefan - admis
3. Cristea Razvan-Mihail - admis
4. Munteanu Gabriel - admis

Rezulltatul selecției dosarelor pentru postutile de asistenți

1. Bodea Lacramioara - Admis
2. Bancila Andra-Elena - Admis
3. Cantea Claudia- Admis
4. Ghiurea Mihaela - Admis
5. Leascu Lidia - Admis

Spitalul Municipal “ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  4 posturi contractuale vacante  dupa cum urmeaza:
- asistent medical :   
- 1 post – Dispensar T.B.C.;
- 1 post – Secţia Pediatrie;
- 1 post – Secţia Obstetrică Ginecologie;
- autopsier debutant - 1 post – Serviciul Anatomie Patologică.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;

Conditiile specifice de ocupare a postului:
- asistent medical :

      - autopsier debutant :

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate, certificat de nastere si de stare civila  care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica, certificat de membru al OAMGMAMR .
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
  7. curriculum vitae.
  8. taxa concurs 50 ron;
  9. dosarul se depune cu documentele solicitate in ordinea enumerarii lor de la a-h.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada perchiului  nr.1, telefon 0234/232111, interior 108.
Anexam bibliografia pentru ocuparea postului asistent medical :
1. Ordin nr.1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti.
2.Titirca Lucretia-Urgente medico-chirurgicale-sinteze, Editura Medicala, Bucuresti, 2002.
3.O.M.S. numarul 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in  unitatile sanitare.
4. O.M.S. numarul 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale.
5.O.M.S. numarul 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea , dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.
6.Lg. numarul 46/2003 privind drepturile pacientului.
7.O.U.G. 144/2008-exercitarea profesiei de asistent medical.
8.Codul de etica si deontologie al asistentului medical.
9. Indrumar pentru asistentii medicali privind implementare strategiei de control al tuberculozei in Romania-2004. (doar pentru candidatii pe postul de asistent medical –Dispensar T.B.C.)
Anexam bibliografia pentru ocuparea postului autopsier debutant :
Tehnica necropsiei anatomopatologice ordin 1217 din 2010;
http://old.ms.ro/index.php?paq=181&pq=3
Legea nr.104/2003 republicata in 2014 privind manipularea cadavrelor umane;
Ordin 916/2006 - Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor
nosocomiale în unităţile sanitare
Ordinul nr. 961/2016 - Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare
pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie,
procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de
risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care
urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului
de sterilizare
Tematica :
Autopsia capului;
Autopsia toracelui;
Autopsia abdomenului;
Tehnici de tanatopraxie;
Recoltări probe histologice;                              
Manager,
Dr. SECARA OANA MIHAELA

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies