RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

 

 

Locuri de muncă disponibile

SPITALUL MUNICIPAL ‘’SF IERARH DR. LUCA‘’ ONESTI
Organizează concurs pe data de 16.01.2018 ora 10.00
pentru ocuparea postului de
DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL
pe perioada determinata de 3 ani


s Rezultatul inscrierii dosarelor pentru concurs:
s s Nicolcea Gelu Titel - ADMIS


 

s Concursul de selectie se va desfăsura la sediul Spitalului Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca ‘’Onesti, strada Perchiului nr.1,judetul Bacău.
s Concursul consta in sustinerea a trei probe de evaluare :
s 1. Proba scrisa  din legislatia prezentata in tematica atasata-proba eliminatorie –nota minima 6, se va sutine pe data de de 16.01.2018 ora 10;
s 2. Sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din temele de proiect atasate bibliografiei-proba eliminatorie –nota minima 6, se va sustine pe data de 16.01.2018 ora 12;
s 3. Interviul de selectie-nota minima 6, se va sustine pe data de 16.01.2018, ora 14.
s La concurs se pot înscrie candidatii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale si specifice conform regulamentului de organizare a concursului pentru comitetul director.
s Dosarele se depun până la data de 08.01.2018, ora 15,00.
s 1. Criterii specifice:
- sunt absolventi de învatământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licentă sau echivalentă în profil economic;
- au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor  ;
- detin certifcatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi, precum si de cunoastere a reglementarilor europene in domeniu;
s 2. Pentru înscrierea la concurs sunt necesare următoarele acte:
- cererea de înscriere;
- copie de pe actul de identitate;
- copie de pe  diploma de licentă sau de absolvire, după caz;
- curriculum vitae;
- adeverinta care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
- cazierul judiciar;
- declaratia pe propria răspundere că nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege;
- adeverinta medicala  care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
- copie de pe certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi, precum si de cunoastere a reglementarilor europene in domeniu;
- proiectul de specialitate;
s Relatii suplimentare, bibliografia si alte mentiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispozitie la sediul unitătii sau la telefon nr. 0234.323.111, int 108, cât si pe site-ul www.spitalonesti.ro.


 

BIBLIOGRAFIE CONURS DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

 1. Legea nr. 82/ 1991 a contabilitatii republicata .
 2. Ordinul nr. 1917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia .
 3. Legea nr. 500/ 2002 a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare .
 4. Ordinul nr. 1792/ 2002 actualizat - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale .
 5. Ordonanta nr. 81/ 2003 actualizată - privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
 6. Ordinul nr. 921/ 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public.
 7. Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
 8. Legea nr. 95/ 2006 actualizata - privind reforma în domeniul sanatatii – titlul VII – Spitale.
 9. Ordinul nr. 422/ 2013 – actualizat - privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014.
 10. Ordinul nr. 2021/ 2013 actualizat - pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/ 2005;

11. LEGE nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice.
12. ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind  organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
13. ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 (*republicată*)privind controlul intern şi controlul financiar
Preventive.
14. ORDIN nr. 1.043 din 16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public.
15. HOTĂRÂRE nr. 161 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017.
16. ORDIN nr. 1.212 din 27 octombrie 2016 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării
asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 2016-2017.  

Structura proiectului (8-10 pagini, tehnoredactate cu fonturi de 14)
Descrierea situatiei actuale a spitalului
Analiza SWOT a spitalului, punctele forte, punctele slabe, oportunitati si amenintari
Identificarea problemelor critice
Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute
Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata:

 1. Scop
 2. Obiective-indicatori
 3. Activitati

- definire
- incadrare in timp grafic Grantt
- resurse necesare – umane, materiale, financiare
- responsabilitati.

 1. Rezultate asteptate
 2. Monitorizare –indicatori
 3. Evaluare-indicatori.

TEME PROIECT /LUCRARE
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

1. GESTIUNEA FINANCIARA A SPITALULUI
-analiza pe baza de bilant;
-analiza pe baza contului de profit si pierdere

 1. EVALUAREA EFICIENTEI INVESTITIEIE PRIN MODERNIZARE SI RETEHNOLOGIZARE.

                 - constituirea fondului de dezvoltare a spitalului
- fundamentarea deciziei de investitii

3. MODALITATEA DE CONDUCERE SI ORGANIZARE A CONTABILITATII FINANCIARE
A SPITALULUI
- evaluarea eficientei sistemului informatic in activitatea financiar-contabila
- propuneri de imbunatatire a evidentei finaciar-contabile

4.  METODE DE CRESTERE A EFICIENTEI UTILIZARII RESURSELOR FINANCIARE
DISPONIBILE PENTRU SANATATE
- masuri de crestere a eficientei
- dezvoltarea masurilor de eficienta

5.  EVALUAREA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SPITALULUI
- analiza veniturilor pe tipuri de finantare
- analiza cheltuielilor pe tipuri de costuri

 1. UTILIZAREA DRG-ului CA INSTRUMENT DE MANAGEMENT FINANCIAR

                 - DRG-ul si bugetul spitalului
- impactul  DRG-ului asupra resurselor financiare ale spitalului

7. EVALUAREA SPITALULUI PE BAZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
ECONOMICO-FINANCIARI
- executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat
- structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in functie de sursele de venit

8.MODALITATEA DE ATRIBUIRE  A CONTRACTELOR  DE ACHIZITII PUBLICE
- stabilirea procedurilor de achizitii publice
- indicatori de eficienta ai utilizarii stocurilor

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies