RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

 

 

Locuri de muncă disponibile

SPITALUL MUNICIPAL’’Sf Ierarh dr. Luca’’ ONESTI
Organizează concurs pe data de 25.04.2017, ora 10.00
pentru ocuparea functiei de DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI

 

s Rezultatul concursului

sRosca Sorin - Admis - 90,70 puncte


s Rezultatul selectiei dosarelor pentru ocuparea postului prin concurs director ingrijiri:

sRosca Sorin - Admis


s Concursul de selectie se va desfăsura la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca’’Onesti, strada Perchiului nr.1,judetul Bacău.
s La concurs se pot înscrie candidatii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale si specifice conform regulamentului de organizare a concursului pentru comitetul director .
s Dosarele se depun în termen de 15 zile calendaristice  de la aparitia acestui anunt, respectiv până la data de 20.04.2017, ora 15,00.
s 1. Criterii specifice:
s - sunt absolventi de învatământ postliceal sanitar, cu diploma de absolvire sau de invatamant universitar de lunga sau scurta durata, cu diploma de licenta/ absolvire sau echivalenta in domeniul medical;
s - sunt asistenti medicali principali;
s - au cel putin 5 ani ca asistent medical principal si au competentă/atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolventi ai cursului de management spitalicesc sau sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in managementul sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata sau prezinta angajament scris ca in maxim 12 luni vor absolvi unul din aceste cursuri.
s 2. Pentru înscrierea la concurs sunt necesare următoarele acte:
s - cererea de înscriere;
s - copie dupa actul de identitate;
s - copie conform cu originalul a diplomei de licentă sau de absolvire, după caz;
s - curriculum vitae;
s - adeverinta care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
s - cazierul judiciar;
s - copii dupa diplomele de studii si alte acte care atestă participarea la programe de perfectionare.efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competente/atestate, in functie de postul pentru care concureaza;
s - declaratia pe propria răspundere că nu este urmărit penal si nu are cunostintă că a început urmărirea penală asupra sa;
s - declaratia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
s - adeverinta din care să rezulte că este apt medical, fizic si neuropsihic, eliberata de medicul de medicina muncii;
s - proiectul de management.
s - chitantă de plată a sumei de 100 lei pentru participarea la concurs ( se va achita la casieria spitalului);
s Relatii suplimentare, bibliografia si alte mentiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispozitie la sediul unitătii sau la telefon nr.0234/323.111, int 108, cât si pe site-ul www.spitalonesti.ro.


 

Structura proiectului (10 -15pagini)
Descrierea situatiei actuale a spitalului
Analiza SWOT a spitalului, punctele forte, punctele slabe, oportunitati si amenintari
Identificarea problemelor critice
Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute
Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata:

  1. Scop
  2. Obiective-indicatori
  3. Activitati

- definire
- incadrare in timp grafic Grantt
- resurse necesare – umane, materiale, financiare
- responsabilitati.

  1. Rezultate asteptate
  2. Monitorizare –indicatori
  3. Evaluare-indicatori.

TEME PROIECT / LUCRARE
DIRECTOR INGRIJIRI

 

1. CONTROLUL INFECTIILOR NOSOCOMIALE IN SPITAL
- identificarea factorilor de risc
- masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale

2. IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE IN SPITAL
- focalizarea pe necesitatile / asteptarile pacientului
- actiuni de imbunatatire a ingrijirii si serviciilor

3. COMUNICAREA ASISTENT –PACIENT: PERCEPTIE, PROFESIONALISM, DEONTOLOGIE MEDICALA
- esenta continutului activitatii medicale, relatia asistent – pacient
- propuneri de imbunatatire a procesului de comunicare

4. PROCESUL DE ANALIZA A NEVOII DE FORMARE IN SANATATE
- evaluare comparativa a rezultatelor cursurilor de formare
- propunere scrisa a planului de analiza a nevoii de formare

5. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN VEDEREA
EFICIENTIZARII SPITALULUI
- fundamentarea activitatilor
- propuneri de eficientizare a costurilor pe sectii

sBIBLIOGRAFIE CONCURS – DIRECTOR DE INGRIJIRI

1. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare-Titlul VII -Spitale;
2. H.G.R. nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017.
3. ORDIN nr. 1.212 / 2016 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
4. Ordonantă de urgentă Nr. 144/ 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România;
5. Legea 46/2003, privind drepturile pacientului;
6. Ordinul ministrului sanatatii nr.318/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii;
7. Ordinul 914/2006 actualizat , privind aprobarea Normelor privind obtinerea autorizatiei de functionare a spitalelor;
8. ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
9. ORDIN nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
10. Ordinul 1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile sanitare;
11. ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
12. LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice          
13. Ordin nr.921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
14. ORDIN nr. 145 din 11 februarie 2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor.
15. ORDIN nr. 589 din 5 iulie 2011 pentru modificarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 346/2006.

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies