RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

 

 

Locuri de muncă disponibile

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ECONOMIST I
IN CADRU COMPARTIMENTULUI MANAGEMENTUL CALITATII

s Rezultatul concursului

s Gnatiuc Adriana Georgiana 87,50 - admis


s Rezultatul selectiei dosarelor pentru ocuparea postului prin concurs de economist I

s Gnatiuc Adriana Petronela - Admis


s Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post contractual  vacant de economist I. absolvent al Facultatii de Stiinte Economice  specialitatea : management
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Conditiile specifice de ocupare a  postului :

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si certificatul de absolvire a competentelor profesionale in domeniu.
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie , functie  si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
  7. curriculum vitae.
  8. taxa concurs 50 ron;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada Perchiului  nr.1, telefon 0234/323111, interior 108.

s Anexam bibliografia si tematica pentru ocuparea postului de economist I

s TEMATICĂ

1. Organizarea şi funcţionarea spitalelor
2. Conducerea spitalelor
3. Finanţarea spitalelor
4. Proceduri privind acreditarea spitalelor
5. Standarde de calitate privind acreditarea spitalelor. Referinţe
6. Metode utilizate pentru acreditarea spitalelor
7. Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial. Componenţă şi atribuţii
8. Obiectivele entităţii publice pentru realizarea sistemului de control intern managerial
9. Cerinţele proiectării, implementării şi dezvoltării continue a unui sistem de control intern
viabil
10. Echipa de gestionare a riscurilor. Componenţă şi atribuţii
11. Metodologia de elaborare şi revizuire a procedurilor
12. Scopul şi definirea standardelor de control intern managerial la entităţile publice
13. Gruparea standardelor în cadrul elementelor-cheie ale controlului intern managerial
14. Structura standardelor de control intern managerial
15. Lista standardelor de control intern managerial al entităţilor publice
16. Descrierea standardelor. Cerinţe generale
17. Operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial. Acţiuni
programate şi desfăşurate
18. Conţinutul Raportului asupra sistemului de control intern managerial
19. Aprobarea şi prezentarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial
20. Etapele parcurse de entităţile publice în procesul de implementare şi dezvoltare a
sistemului de control intern managerial, ce vor fi supuse evaluării pe parcursul derulării
misiunilor de verificare şi îndrumare metodologică
21. Scopul activităţii de verificare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării
sistemului de control intern managerial la entităţile publice
22. Obiectivele activităţii de verificare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării
sistemului de control intern managerial la entităţile publice
23. Metode, tehnici, instrumente şi formulare utilizate în activitatea de verificare şi îndrumare
metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial
24. Desfăşurarea misiunii de verificare şi îndrumare metodologică privind stadiul implementării
şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice
25. Constituirea dosarului misiunii de verificare şi îndrumare metodologică
26. Urmărirea îndeplinirii recomandărilor stabilite în cadrul misiunii de verificare şi îndrumare
metodologică
27. Obligaţiile unităţilor sanitare de furnizare a informaţiilor către pacienţi. Explicitarea
tipurilor de informaţii
28. Dreptul pacientului la informaţia medicală
29. Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală
30. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului
31. Drepturile pacientului în domeniul reproducerii
32. Dreptul pacientului la tratament şi îngrijiri medicale
33. Atribuţii generale ale structurii de management al calităţii serviciilor medicale din cadrul
unităţilor sanitare cu paturi

s BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare – Titlul VII Spitalele
2. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare
3. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 975/2012 privind organizarea structurii de
management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din
reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale
4. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor
şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor
5. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările
ulterioare
6. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies