RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

 

 

Locuri de muncă disponibile

s Rezultatele concursului

Admis
Isaic Adrian

Respins
Boeru Marian
Ionita Iulian
Iacob Iulian
Sandu Viorel


Rezultate selecții dosare

1. BOERU MARIAN - ADMIS
2. IONITA IULIAN - ADMIS
3. IACOB IULIAN - ADMIS
4. ISAIC ADRIAN - ADMIS
5. SANDU VIOREL - ADMIS

ELECTRICIAN I

s Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post contractual de execuție, vacant , electrician I –Serv.Tehnico-Administrativ, absolvent de liceu sau scoala profesionala..         
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

s Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, calificarea ;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
  7. curriculum vitae.
  8. taxa concurs 50ron;

s Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
s În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
s Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
s Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
s Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada perchiului nr. 1, telefon 0234/232111, interior 108.

s TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
1. Agenda electricianului – ing. Emil Pietrareanu; Editura Tehnica Bucuresti 1986;
2.Ordinul ANRE nr. 17/2007, privind aprobarea Standardului de performanta   pentru serviciile de transport si de sistem ale energiei electrice;
3.Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
4.Legea nr. 307/2006, privind apararea contra incendiilor.                                  

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies