RUBRICA PACIENTULUI
UTILITĂȚI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

Actualizat: October 18, 2019 9:25

Locuri de muncă disponibile

ANUNT DE SELECTIE A EXPERTILOR IN AFARA ORGANIGRAMEI PRIVIND DERULAREA PROIECTULUI “SPITALUL SF. IERARH DR. LUCA ONESTI – CENTRU DE EXCELENTA PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI MEDICAL IMPLICAT IN IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE SANATATE IN CONTEXT TRANSNATIONAL INOVATIV, COD SMIS 109680”

s ANUNT PRIVIND REZULTATUL FINAL AL EVALUARII CANDIDATILOR INSCRISI LA PROIECTUL „Spitalul Municipal Sf.Ierarh dr.Luca „ Onesti – Centru de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational inovativ” cod SMIS109680 25.07.2019 COORDONATOR ACTIVITATE ACTUALIZARE GHIDURI

s 1. Nicolae Nicoleta Alina - Punctaj: 100 - Admis

s Contestatiile se pot depune la Secretariatul unitatii pana la data de 26.07.2019 ora 11 Semnatura Presedintelui Comisie de recrutare si selectie, Dr. Coman Raluca


s Spitalul Municipal “Sf Ierarh dr. Luca” Onesti, Județul Bacău organizează concurs de selectie pentru ocuparea a 7 posturi durata determinata dupa cum urmeaza:

  1).Coordonator activitate actualizare ghiduri (lpost):  media de 84 h/luna/ 12 luni
Experienta profesionala intre 5-10 ani
Studii liceale/Studii superioare

Responsabilitati:

Coordoneaza activitatea expertilor actualizare ghiduri; participa la realizarea ghidurilor (protocoalelor de practica) si a procedurilor
Respecta metodologia de implementare a activitatilor proiectului
Participa alaturi membrii echipei de implementare la buna desfasurare a activitatilor proiectului
Realizeaza alte activitati cerute de catre sefii ierarhici superiori in vederea implementarii cu succes
a proiectului
Necesar pentru a prioritiza, sistemativa si verifica activitatea expertilor actualizare ghiduri

       2)  Coordonator activitate actualizare proceduri (lpost)
media de 84 h/luna/ 12 luni

Cerinte:
Experienta profesionala intre 5-10 ani
Studii liceale/Studii superioare

Responsabilitati:
Coordoneaza activitatea expertilor actualizare proceduri; participa la realizarea ghidurilor
(protocoalelor de practica) si a procedurilor
Respecta metodologia de implementare a activitatilor proiectului
Participa alaturi membrii echipei de implementare la buna desfasurare a activitatilor proiectului
Realizeaza alte activitati cerute de catre sefii ierarhici superiori in vederea implementarii cu succes
a proiectului
Necesar pentru a prioritiza, sistemativa si verifica activitatea expertilor actualizare proceduri

3) Coordonator activitate de informare si recrutare (lpost)
media de 84 h/luna/ 20 de luni

Cerinte:
Experienta profesionala intre 5-10 ani
Studii liceale/Studii superioare

Responsabilitati:
Coordoneaza activitatea expertilor identificare, informare si selectie GT

Respecta metodologia de implementare a activitatilor proiectului
Participa alaturi membrii echipei de implementare la buna desfasurare a activitatilor proiectului
Realizeaza alte activitati cerute de catre sefii ierarhici superiori in vederea implementarii cu succes
a proiectului
Necesar pentru a prioritiza, sistemativa si verifica activitatea expertilor actualizare proceduri

4) Responsabil activitate formare profesionala (lpost)
media de 126h/luna/ 20 luni

Cerinte:
Experienta profesionala sub 5 ani
Studii liceale/Studii superioare

Responsabilitati:
Coordoneaza activitatea expertilor monitorizare formare
Respecta metodologia de implementare a activitatilor proiectului
Participa alaturi membrii echipei de implementare la buna desfasurare a activitatilor proiectului
Realizeaza alte activitati cerute de catre sefii ierarhici superiori in vederea implementarii cu succes
a proiectului
Necesar pentru a coordona activitatea de formare nationala

5) Experti monitorizare formare (3 posturi)
media de 84 h/luna 20 luni

Cerinte:
Experienta profesionala sub 5 ani
Studii liceale/Studii superioare

Responsabilitati:

Asigura interfata de comunicare intre GT si spital in timpul activitatilor proiectului
Asigura fidelizarea GT in vederea reducerii riscului de abandon
Respecta metodologia de implementare a activitatilor proiectului

Participa alaturi membrii echipei de implementare la buna desfasurare a activitatilor proiectului
Realizeaza alte activitati cerute de catre sefii ierarhici superiori in vederea implementarii cu succes
a proiectului
Necesar pentru a monitoriza prezenta la curs a GT si modul in care furnizorul de formare intelege
sa-si îndeplineasca contractul in relatia cu cursantii
Conditii generale privind ocuparea  posturilor:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Termen de contestatie a deciziei comisiei de selectie este  29.07.2019 ora 12.00
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la procedura de selectie ( cerere tip anexa la anuntul de selectie , care va cuprinde denumirea postului pentru care se candideaza);
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile certificate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari , copii ale documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei ;
  4. documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor  respective care atesta experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului( adeverinte privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor , contracte de munca, fise post, recomandari etc.) copii conform cu originalul;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
  7. curriculum vitae datat si semnat pe fiecare pagina , in format Europass, in care sa se mentioneze proiectul si postul vizat;
  8. declaratie de disponibilitate privind timpul alocat;

      Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca”  Onesti strada Perchiului  nr.1, telefon 0234/323111, interior 108.

 

     Manager,
Dr. Secara Oana Mihaela

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies