RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

 

 

Locuri de muncă disponibile

Infirmieră, îngrijitoare

s Rezultatul concursului de infirmier debutant din 15.06.2017

Cojocaru Mihaela Nicoleta - Admis
Vasilica Danut - Admis

Bujor Daniela - Respins
Borcan Angelica - Respins
Bulilete Mihaela - Respins
Cenac Cristina - Respins
Pacuraru Adriana Mariana - Respins
Rosca Alina - Respins
Stan Liliana - Respins
Sandru Marieta - Respins
Vlagea Cristina - Respins
Vacaru Ana Maria - Respins

s Rezultatul concursului de ingritoare din 15.06.2017

Brindus Lacramioara - Admis
Gogu Olimpia - Admis
Pricopie Carmen Maria - Admis

Bontos Ana Maria - Respins
Butucaru Nela - Respins
Dobos Tereza - Respins
Dobre Corina - Respins
Ehnet Vasilica - Respins
Ghibilic Mariana Elena - Respins
Iovu Cristina - Respins
Jinga Veronica - Respins
Haulica Stela Mihaela - Respins
Ionita Mirela - Respins
Imbrea Loredana - Respins
Mocanu Oana Madalina - Respins
Matei Liliana - Respins
Tanase Ileana - Respins
Vilea Mariana - Respins


Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea postului prin concurs infirmiera debutanta si ingrijitoare organizat in data de 15.06.2017

1. Andrei Adina Cristina - Admis
2. Borcan Angelica - Admis         
3. Bulilete Mihaela - Admis                                                                                      
4. Cenac Cristina - Admis
5. Cojocaru Mihaela - Nicoleta - Admis
6. Pacuraru Adriana-Mariana - Admis                                   
7. Rosca Alina - Admis
8. Stan Liliana - Admis                      
9. Sandru Marieta - Admis
10. Vlagea Cristina - Admis
11. Vasilica Danut - Admis
12. Vacaru Ana- Maria - Admis
13. Bujor Daniela - Admis
14. Brindus Lacramioara - Admis
15. Bontos Ana Maria - Admis
16. Butucaru Nela - Admis                       
17. Dobos Tereza - Admis
18. Dobre Corina - Admis               
19. Egnet Vasilica - Admis
20. Gogu Olimpia - Admis                                                                  
21. Ghibilic Mariana - Elena - Admis
22. Iovu Cristina - Admis                 
23. Jinga Veronica - Admis
24. Haulica Stela - Mihaela - Admis
25. Ionita Mirela - Admis
26. Imbrea Loredana - Admis
27. Mocanu Oana -Madalina - Admis
28. Matei Liliana - Admis
29. Pricopie Carmen-Maria - Admis
30. Tanase Ileana - Admis
31. Valea Mariana - Admis


s Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 5 posturi  contractuale de execuție vacante :
Infirmiera: 
s - 1 post Sectia Neurologie
s - 1 post Comp. Pneumologie
Ingrijitoare:  
s -  1 post  Sectia ATI
s - 1 post Sectia Ortopedie
s - 1 post Sectia Boli Infectioase     
s Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Conditiile specifice de ocupare a  posturilor :
Infirmiera debutanta:

Ingrijitoare

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
  7. curriculum vitae.
  8. taxa concurs 50ron;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada perchiului  nr.1, telefon 0234/232111, interior 108.

Anexam bibliografia pentru ocuparea postului de infirmiera debutanta;
                            
1.Ordinul M.S.nr.1226/2012 - cu modificarile si completarile ulterioare: Norme tehnice; Cap.II-III-V-VI-VII;
2.Ordinul M.S. 961/2016 CAP.II SI CAP.III.
3.Ord.M.S. nr.1025/2000-Cap.2; 3; 4; 5;12.6.
4.Legea 46/2003 – Legea drepturilor pacientului: Cap.1; 2; 3; 4; 6;7; 8.
5.OMS 1101/2016 – IAAM ( precautiuni standard si universale).
Anexam bibliografia pentru ocuparea postului de ingrijitoare:
                            
1.Ordinul M.S.nr.1226/2012 - cu modificarile si completarile ulterioare: Norme tehnice; Cap.II-III-V-VI-VII;
2.OrdinulM.S.nr.961/2016 - Cap.II si Cap.III .
3.Ordinul M.S. nr.1025/2000-Cap.2; 3; 4; 5.
4.Legea 46/2003 – Legea drepturilor pacientului: Cap.1; 4; 7; 8.

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies