RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

 

 

Locuri de muncă disponibile

s Rezultatul probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea postului de inginer I

s Mitocaru Ana-Loredana 90 Puncte

s Rezultatul selectiei dosarelor

s Mitocaru Ana Loredana Admis

INGINER I IN CADRU COMPARTIMENTULUI DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII, PSI, PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE URGENTA

s Spitalul Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post contractual vacant de inginer I. absolvent de studii superioare tehnice cu diploma de licenta.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Conditiile specifice de ocupare a  postului :

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si certificatul de absolvire a competentelor profesionale in domeniu.
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie , functie  si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
  7. curriculum vitae.
  8. taxa concurs 50 ron;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada Perchiului  nr.1, telefon 0234/323111, interior 108.

ANEXAM BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGINER I – COMPARTIMENT SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA , PSI, PROTECTIE CIVILA  SI SITUATII DE URGENTA:
BLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU CONCURS
BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA SSM:
BIBLIOGRAFIA SSM:

1. Legea Nr. 53/ 2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătaţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de lucrători a echipamentelor de muncă;
7. Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
8. Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;
10. Hotărârea Guvernului nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;
11. Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
12. Hotărârea Guvernului nr.243/2013 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea ranirilor provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale.
TEMATICA SSM:
1. Obligaţiile angajatorilor; Obligaţiile lucrătorilor; Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor conform Legii nr. 319/2006;
2. Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; Servicii de prevenire şi protecţie conform Hotărârii nr. 1.425 din 11/2006;
3. Obligaţiile angajatorilor conform Hotărârii nr. 971/2006;
4. Obligaţiile angajatorilor conform Hotărârii nr. 1.048/2006;
5. Obligaţiile angajatorilor conform Hotărârii nr. 1.146/2006;
6. Obligaţii generale; Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor conform Hotărârii nr. 1091/2006;
7. Obligaţiile angajatorilor; Informarea, instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor; Protecţia ochilor şi a vederii conform Hotărârii nr. 1028/2006;
8. Obligaţiile angajatorilor; Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor conform Hotărârii nr.1051/2006;
9. Obligaţiile angajatorului; Supravegherea sănătăţii conform Hotărârii nr. 520/2016;
10. Obligaţiile angajatorilor. Servicii medicale profilactice conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007.
11. Obligaţiile angajatorilor conform Hotărârii nr. 243/2013

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA -SITUATII DE URGENTA (SU) SI PROTECTIE CIVILA
BIBLIOGRAFIA - SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIE CIVILA

1. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
2. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
3. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
4. Ordinul nr. 108 / 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004, modificata prin ord.ministrului administratiei si internelor nr.349/2004;
5. Hotarârea Guvernului României nr. 1739 / 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi / sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificata prin HGR 19/2014;
6. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în 2008;
7. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
8. H.G.R. nr. 642 / 29.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a
unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere a protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
9. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 262 / 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri;
10. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor - indicativ P 118-99- aprobat prin ordinul nr.27/N/07.04.1999 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului;
11. Normativ pentru proiectarea, execuția şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor” - indicativ I-7/2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.741/2011.

TEMATICA- SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIE CIVILA
1. Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului privind apărarea împotriva incendiilor;
2. Criteriile de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii in domeniul apărării împotriva incendiilor;
3. Măsuri specifice de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă, la mijloace de încălzire electrică sau cu sobe;
4. Riscuri sau pericole de explozie şi/sau de incendiu determinate de electricitatea statică;
5. Cauzele de incendiu şi prevenirea lor:
- clasificarea cauzelor de incendiu; starea de pericol şi pericolul de incendiu;
- cauze de incendiu de natura electrostatica;
- cauze de incendiu de natura mecanica la instalaţiile de încălzire;
- cauze de incendiu generate de flacăra deschisă, scântei, materiale incandescente;
6. Pericole, cauze şi masuri de prevenire a incendiilor şi exploziilor la depozitarea materialelor combustibile şi a produselor inflamabile lichide;
Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice nevoilor locale;
7. Organizarea intervenţiei la stingerea incendiilor:
- măsuri organizatorice şi tehnice pentru asigurarea primei intervenţii;
- conceptul de acţiune pentru stingerea incendiilor;
- modalitatea alarmării forţelor de intervenţie;
8. Organizarea protecţiei civile; Pregătirea pentru protecţia civilă; Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale;
9. Cerinte specifice si categorii de instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă;
10. Înştiinţarea şi alarmarea, atribuţii de bază în realizarea protecţiei populaţiei
şi bunurilor materiale; Reguli de comportare pe timpul alarmei publice

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies