RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

Actualizat: April 22, 2019 7:58

 

 

Locuri de muncă disponibile

Actualizat: 22-Apr-2019 7:58

     ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTUlLUI DE
INFIRMIERA DEBUTANTA,  INGRIJITOARE

sRezultatele concursului pentru ocuparea posturilor prin concurs îngrijitoare organizat in data 18.04.2019

Admis:
Gavrila Silvia
Negoita Alina

Respins

Anicai Crina
Axinoiu Andreea
Baltatescu Oana
Bontos Ana-Maria
Bucur Mirela 
Burlenghea Liliana
Constantinescu Daniela
Dragoi Tatiana
Facaoaru Elena-Magdalena
Gondos Monica
Gondos Ramona-Monica
Ionita Luminita
Lazar Elena-Daniela
Matei Liliana
Misca Mihaela
Naiman Violeta
Pricope Rodica
Tundre Iulia
Talpau Filofteia
Vilcu Mariana
Vlagea Cristina
Zota Marilena

sRezultatele concursului pentru ocuparea posturilor prin concurs infirmiera debutanta organizat in data 18.04.2019

Admis:
Crainic Maria
Jabei Diana

Respins:
Beraru Elen
Bastic Iuliana
Bucur Florentina
Codreanu Magda
Geana Maria-Viorica
Goldan Simona -Mihaela
Hirbu Gina-Alina
Miclea Raluca
Pavel Margareta-Liliana
Velea Liliana

Neprezentat
Manolache Adriana             


sRezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea posturilor prin concurs îngrijitoare organizat in data 18.04.2019

1 Anicai Crina - admis
2 Axinoiu Andreea - admis
3 Bontos Ana Maria - admis
4 Bucur Mirela - admis
5 Burlenghea Liliana - admis
6 Constantinescu Daniela - admis
7 Dragoi Tatiana - admis
8 Facaoaru Elena-Magadalena - admis
9 Gavrila Silvia - admis
10 Gondos Monica - admis
11 Gondos Ramona Rodica - admis
12 Ionita Luminita - admis
13 Lazar Elena Daniela - admis
14 Matei Liliana - admis
15 Misca Mihaela - admis
16 Naiman Violeta - admis
17 Negoita Alina - admis
18 Pricope Rodica - admis
19 Talpau Filofteia - admis
20 Tundre Iulia - admis
21 Vilcu Mariana - admis
22 Vlagea Cristina - admis
23 Zota Marilena - admis


sRezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea posturilor prin concurs infirmiera debutanta organizat in data 18.04.2019

1 Beraru Elena - admis
2 Baltatescu Oana - admis
3 Bastic Iuliana - admis
4 Bucur Florentina - admis
5 Codreanu Magda - admis
6 Crainic Maria - admis
7 Geana Maria Viorica - admis
8 Goldan Simona Mihaela - admis
9 Hirbu Gina Alina - admis
10 Jabei Diana - admis
11 Manolache Adriana - admis
12 Miclea Raluca - admis
13 Pavel Margareta Liliana - admis
14 Velea Liliana - admis


 

Anunțul de angajare

Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 4 posturi  contractuale de execuție vacante :
-2 posturi infirmiera debutanta: 1 post Sectia ATI, 1 post Compartiment Pneumologie.
- 2 posturi ingrijitoare : 1 post Ambulator, 1 post Sterilizare.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Conditiile specifice de ocupare a  posturilor :
Infirmiera debutanta:

Ingrijitoare

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate si de stare civila care atesta identitatea potrivit legii, dupa caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
  7. curriculum vitae.
  8. taxa concurs 50ron;
  9. dosarul mapa se depune cu documentele solicitate in ordinea enumerarii lor de la a-h.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat - - admis


la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada perchiului  nr.1, telefon 0234/232111, interior 108.

Anexam bibliografia pentru ocuparea postului de infirmiera debutanta;

1.Ordinul M.S.nr.1226/2012 - cu modificarile si completarile ulterioare: Norme tehnice; Cap.II-III-V-VI-VII;
2.Ordinul M.S. 961/2016 CAP.II SI CAP.III.
3.Ord.M.S. nr.1025/2000-Cap.2; 3; 4; 5;12.6.
4.Legea 46/2003 – Legea drepturilor pacientului: Cap.1; 2; 3; 4; 6;7; 8.
5.OMS 1101/2016 – IAAM ( precautiuni standard si universale).
6. Proceduri de nursing –autor Asociatia de nursing( Udma Folrica , Stanciu Maria, Gulie Ecaterina) cap.II si cap.3.1.
Anexam bibliografia pentru ocuparea postului de ingrijitoare:


1.Ordinul M.S.nr.1226/2012 - cu modificarile si completarile ulterioare: Norme tehnice; Cap.II-III-V-VI-VII;
2.OrdinulM.S.nr.961/2016 - Cap.II si Cap.III .
3.Ordinul M.S. nr.1025/2000-Cap.2; 3; 4; 5.
4.Legea 46/2003 – Legea drepturilor pacientului: Cap.1; 4; 7; 8.
5.OMS 1101/2016 – IAAM ( precautiuni standard si universale).

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies