RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

Locuri de muncă disponibile

s Anunt concurs pentru ocuparea postului de muncitor IV – zugrav-vopsitor

s Rezultatul concursului

s Ilie Mihaita Admis
s Lenghen Leonard Respins

s Rezultatul selectiei dosarelor

s Lenghen Leonard Admis
s Ilie Mihaita Admis


s Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post- muncitor IV zugrav-vopsitor         
s Pentru a ocupa un post contractual vacant durata nedeterminata  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

s Conditiile specifice de ocupare a acestor  posturi :

s Concursul se va organiza conform calendarului următor:

s Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
  7. curriculum vitae.
  8. taxa concurs 50ron;

s Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
s În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
s Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
s Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
s Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada perchiului  nr.1, telefon 0234/232111, interior 108.

s Anexam bibliografia si tematica pentru ocuparea postului muncitor IV zugrav –vopsitor;

cap.l Generalitati, pct. 3 Rolul zugravelilor si vopsitoriilor;
cap.ll Suprafete suport ale zugravelilor si vopsitoriilor;
cap V Tehnologia executarii lucrarilor de zugraveli si vopsitorii;
cap.Vll Conditii de calitate a lucrarilor de vopsitorii.Defecte si remedii;
cap.Xl  Protectia muncii si tehnica securitatii.

Partea a doua: Materiale folosite la lucrarile de zidarie si tencuieli;
cap.lV Materiale folosite la lucrarile de zidarie si tencuieli;
cap.V Mortare pentru zidarii si tencuieli;
Partea a treia: Alcatuirea zidariilor;
Partea a sasea: Organizarea si protectia muncii;
cap.XXX Tehnica securitatii muncii la executarea lucrarilor de zidarie   
si tencuieli.

cap.lll Obligatiile angajatorilor;
cap.lV Obligatiile lucratorilor.

cap.ll Obligatii privind apararea impotriva incendiilor.

s Tematica se gaseste la serviciul tehnic.

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies