RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

 

 

Locuri de muncă disponibile

MUNCITOR NECALIFICAT- BUCATARIE

s Rezultatul concursului

Admis:
Duta Monica - Tina

Respins:
Gavrila Silvia
Moga Maria-Otilia
Ticaluta Maria
Sisu Valentina

s Rezultatul selectiei dosarelor

1 Duta Monica -Tina - admis
2. Gavrila Silvia - admis
3. Moga Maria-Otilia - admis
4. Ticaluta Maria - admis
5. Sisu Valentina - admis


s Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post contractual de executie, vacant:
muncitor necalificat –. Bucatarie ,absolvent studii generale           
Pentru a ocupa un post contractual vacant durata nedeterminata  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Conditiile specifice de ocupare a acestor  posturi :

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie ;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
  7. curriculum vitae.
  8. taxa concurs 50ron;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada perchiului  nr.1, telefon 0234/232111, interior 108.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE

1. Manualul  normelor de siguranta si sanatate in bucatarii, baruri si restaurante:
a) Principii de baza pentru prevenirea accidentelor de munca;
b) Riscuri si masuri preventive generale:
-Ordine si curatenie la locul de munca;
-Manipularea manauala a incarcaturilor;
- Masuri de siguranta in fata riscurilor electrice;
-Riscuri de explozii datorata acumularilor de gaz;
- Manuirea produselor de curatenie;
c) Riscuri si masuri preventive specifice in bucatarie:
-Ustensile manuale;
- Echipamente de lucru;
-Arsuri;
d) Norme igienico-sanitar:
- Luarea in primire a materiilor prime si ingredientelor;
- Depozitarea si conservarea materiilor prime si ingredientelor;
- Prepararea materiilor prime si produselor intermedii;
- Gatirea alimentelor;
2. HG. 924/2005- Reguli generale pentru igiena produselor alimentare.
-   Anexa 2 –Cap. VIII-alin 1 si 2 –Igiena personalului .
3. OMS 976/1998 actualizat-Norme de igiena privind productia , prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.

             -Anexa 1:-
- Cap. VII- Norme privind personalul unitatilor alimentare.-art. 86,87,89.

4. OMS 961/2016 Norme tehnice privind curatarea , dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare:
-Cap. II –Curatarea.
-Cap. III-Dezinfectia.

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies