RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

 

 

Locuri de muncă disponibile

ANUNT DE SELECTIE A EXPERTILOR IN AFARA ORGANIGRAMEI PRIVIND DERULAREA PROIECTULUI  “ SPITALUL SF. IERARH DR. LUCA ONESTI – CENTRU DE EXCELENTA PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI MEDICAL IMPLICAT IN IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE SANATATE IN CONTEXT TRANSNATIONAL INOVATIV, COD SMIS 109680”

s Criterii selectie .pdf...

s Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău organizează concurs de selectie pentru ocuparea a 7 posturi pe durata determinata de 34 luni ,dupa cum urmeaza:
- 1 post expert responsabil calitate in domeniul sanitar.
- 6 posturi expert identificare , informare si selectare grup tinta.
Conditii generale privind ocuparea  posturilor:

Conditiile specifice pentru ocuparea postul de expert responsabil in domeniul sanitar

 - Capacitate de analiza si sinteza, Flexibilitate, Capacitate de planificare, organizare, coordonare,
-Capacitatea de a respecta deadline-urile stabilite de coordonatorul echipei;
-Aptitudini organizatorice; Aptitudini de lucru în echipa; Abilitati în comunicarea scrisa si orala;
-Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor, realizarea de calendare de lucru.
-Flexibilitate si capacitatea de a adapta munca în functie de cunoasterea locala dobandita pe
parcursul realizarii sarcinilor; cunostinte de lucru cu Word, Excel, Internet.
Conditiile specifice pentru ocuparea posturilor  de expert identificare , informare si selectare grup tinta

    -Capacitate de planificare, organizare, coordonare, Abilitati de lucru cu cadrele medicale si pacienti;
- Capacitatea de a respecta deadline-urile stabilite de coordonatorul echipei;
- Aptitudini organizatorice; Aptitudini de lucru în echipa; Abilitati în comunicarea scrisa si orala;
- Planificare si organizare a activitatilor, realizarea de calendare de lucru.
- Flexibilitate si capacitatea de a adapta munca; Cunostinte de lucru cu Word, Excel, Internet.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Termen de contestatie a deciziei comisiei de selectie este 20.06.2018 ora 12.00
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la procedura de selectie ( cerere tip anexa la anuntul de selectie , care va cuprinde denumirea postului pentru care se candideaza);
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile certificate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari , copii ale documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei ;
  4. documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor , respective care atesta experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului( adeverinte privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor , contracte de munca, fise post, recomandari etc.) copii conform cu originalul;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
  7. curriculum vitae datat si semnat pe fiecare pagina , in format Europass, in care sa se mentioneze propectul si postul vizat;
  8. declaratie de disponibilitate privind timpul alocat;

      Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca”  Onesti strada Perchiului  nr.1, telefon 0234/323111, interior 108.

s Criterii selectie .pdf...

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies