RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

Locuri de muncă disponibile

s Asistent medical debutant, asistent medical principal şi registrator medical debutant.

s Rezultatele concursului

1. Calin Delia Narcisa - 79 Puncte - Respins
2. Calmatui  Magdalena - Neprezentat                                                     
3. Cretu Cristina - 61,66 Puncte - Respins                         
4. Ghiuta Dorina - 64,33 Puncte - Respins          
5. Mititelu Alexandra - 63,50 Puncte - Respins                                    
6. Micut Theodora Maria - 68,33 Puncte - Respins
7. Mocanu Ileana - 92 Puncte - Admis    
8. Munteanu Mihaela - Respins
9. Nacu Andreea - Respins
10. Nistor Roxana - Respins
11. Nedelcu Aida - Respins
12. Oproiu Florentina - 65,16 Puncte - Respins     
13. Potirniche Simona Iuliana - 60,00 Puncte - Respins
14. Palaghita Andreea - 89,00 Puncte - Admis                                                                     
15. Petrea Georgeta Daniela - 85,33 Puncte - Admis
16. Rusu Nicoleta - 83,33 Puncte - Respins
17. Simionescu Laura Patricia - Respins
18. Toderascu Gabriela - Respins
19. Vasiu Ana Maria - Respins
20. Avram Ancuta - 79,00 Puncte - Admis
21. Dragomir Mariana - 81,00 Puncte - Admis

22. Vacaru Andreea Alexandra - Neprezentat


 

sRezultatele selecţiei dosarelor pentru examen

1.         Calin Delia - Narcisa - Admis
2.         Calmatui Magdalena - Admis      
3.         Cretu Cristina - Admis                                                                                                        
4.         Ghiuta Dorina - Admis
5.         Mititelu Alexandra - Admis
6.         Micut Theodora Maria - Admis    
7.         Mocanu Ileana - Admis
8.         Munteanu Mihaela - Admis                     
9.         Nacu Andreea - Admis
10.       Nedelcu Aida  - Admis
11.       Nistor Roxana - Admis
12.       Oproiu Florentina - Admis
13.       Potirniche Simona Iuliana - Admis
14.       Palaghita Andreea - Admis
15.       Petrea Georgeta - Admis                  
16.       Rusu Nicoleta - Admis                                            
17.       Simionescu Laura Patricia - Admis        
18.       Toderascu Gabriela - Admis
19.       Vasiu Ana Maria - Admis                                                          
20.       Avram Ancuta - Admis
21.       Dragomir Mariana - Admis
22.       Vacaru Andreea Alexandra - Admis


 

s Spitalul Municipal “Sf Ierarh dr. Luca” Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a urmatoarelor posturi dupa cum urmeaza:
s - 1 post as. medical debutant - Sectia Cardiologie
s - 1 post as. medical debutant - Sectia Medicina Interna
s - 1 post as. medical debutant - Comp. Oncologie
s - 1 post as. medical pr. - Cab. Oftalmologie
s - 2 posturi registrator med.debutant - CPU

s Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
s a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;
s b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
s c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
s d) are capacitate deplină de exercițiu;
s e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
s f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
s g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

s Conditiile specifice de ocupare a acestor  posturi:
s Pentru asistent medical debutant:

s Pentru  asistent medical principal:

s Pentru registrator medical debutant:

s Concursul se va organiza conform calendarului următor:

s Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica, certificat de membru al OAMGMAMR .
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
  7. curriculum vitae.
  8. taxa concurs 50 ron;

s Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
s În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
s Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
s Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
s Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada perchiului  nr.1, telefon 0234/232111, interior 108.

s Anexam bibliografia pentru ocuparea postului asistent medical debutant , asistent medical principal .

1. Titirca Lucretia-Urgente medico-chirurgicale-sinteze, Editura Medicala, Bucuresti, 2002.
2. O.M.S. numarul 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare  al infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.
3. O.M.S. numarul 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale.
4. O.M.S. numarul 961/2016 privind normele tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private.
5. Lg. numarul 46/2003 privind drepturile pacientului.
6. O.U.G. 144/2008-exercitarea profesiei de asistent medical.
7. Codul de etica si deontologie al asistentului medical.
8. Ordin nr.1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti.                             

s Anexam bibliografia pentru ocuparea postului registrator medical debutant;

1. Ordinul nr. 1706/2007, privind conducerea si organizarea unitatilor si
compartimentelor de primire a urgentelor , cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Legea nr. 16/1996 republicata, Legea Arhivelor Nationale.
3. Triajul in structurile pentru primirea urgentelor ; protocol de practica medicala; Ghid pentru efectuarea triajului pacientilor in structurile de primire a urgentelor.
4. Legea 46/2003 privind drepturile pacientului.

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies