RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

 

 

Locuri de muncă disponibile

CONCURS ȘEFI SECȚII

s Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea posturilor de medici sefi sectie / compartiment

- Avasiloaie Mihaela - Radiologie - Admis
- Bancescu Ana Maria - CPU - Admis
- Bandea Dan - Chirurgie - Admis

 

SPITALUL MUNICIPAL,,SF IERARH DR. LUCA’’ ONESTI
scoate la
CONCURS

in conformitate cu prevederile O.M.S.P. nr.1406/2006 actualizat
coroborat cu prevederile art.185 din Legea nr.95/2006 urmatoarele posturi vacante:

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

Taxa de concurs este de 150 lei

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea functiei, specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt confirmati prin Ordin al ministrului sanatatii publice (vechimea in specialitate decurge de la data confirmarii si incadrarii ca medic specialist) indiferent de domiciliu, varsta, sex, religie sau de locul de munca al candidatilor.
La concursul de medic sef CPU se pot prezenta medici cu specialitatea medicina de urgenta , cu grad de medic specialist sau primar , cu experienta minima de lucru de 3 ani fara intrerupere in cadrul CPU/UPU.  
Persoanele sanctionate in ultimii 2 ani de catre unitatile la care au fost angajate sau de catre Colegiul Medicilor din Romania precum si persoanle carora le-a incetat contractul de administrare in conditiile art. 5 lit b), c) si d) din OMS 1406/2006, nu pot participa la concurs.
Concursul consta in urmatoarele probe:

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, Serviciul R.U.N.O.S.-tel.0234/323111-128, in termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza dupa 30 zile de la publicarea in „Viata medicala”.

Termen depunere dosare: 27.12.2018 ora 12.00.


 

I. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SEF SECTIE SI SEF DE LABORATOR

 1. Legea nr.95/2006 *** Republicată, privind reforma in domeniul sanitar cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. ORDIN nr. 397 din 27 martie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
 3. Ordinul  nr. 377/2017 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018;
 4. Hotărârea  nr. 161 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017;
 5. Ordinul   nr. 1764 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică;
 6. Ordinul nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale;
 7. Ordinul   nr. 1091 din  7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 8. Ordinul nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul nr.1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 10. Ordinul nr.961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;
 11. Ordinul   nr. 320 din 15 februarie 2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Ordinul nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 13. Ordinul   Nr. 870 din  1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordinul   nr. 112 din 22 ianuarie 2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Ordonanţă de urgenţă   nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. Ordin nr. 15 din 15 aianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 2. Ordinul nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 46/2003, privind drepturile pacientului;
 4. Ordinul   nr. 1043 din 16 iulie 2010  privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea 346/2002 *** Republicată, privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 6. Ordinul nr. 323 / 2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

II. TEME PROIECT MANAGEMENT

SEFI DE SECTIE/LABORATOR

 1. IMBUNATATIREA STRUCTURII SI ORGANIZARII SECTIEI/LABORATORULUI
  1. evaluarea relatiei dintre structurile sectiei/laboratorului si serviciile furnizate
  2. propuneri de imbunatatire a structurii si organizarii sectiei/ laboratorului.

 

 1. GRADUL DE ACOPERIRE CU SERVICII MEDICALE A SECTIEI/LABORATORULUI
  1. tipuri de servicii medicale acordate pacientilor
  2. eficientizarea serviciilor medicale, indicatori de performanta
 1. IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE  ACORDATE IN CADRUL SECTIEI/LABORATORULUI
  1. focalizarea pe necesitatile / asteptarile pacientului
  2. actiuni de imbunatatire a ingrijirii si serviciilor
 1. EVALUAREA SECTIEI/LABORATORULUI PE BAZA  INDICATORILOR DE PERFORMANTA  DE UTILIZARE A SERVICIILOR
  1. utilizarea rationala a resurselor pentru realizarea serviciilor medicale
  2. metode de crestere a performantei sectiei/laboratorului.
 1. CONTROLUL INFECTIILOR NOSOCOMIALE IN CADRUL SECTIEI/LABORATORULUI
  1. identificarea factorilor de risc
  2. masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale
 1. DESFASURAREA ACTIVITATII MEDICALE IN SECTIE/LABORATOR PE PRINCIPIUL COMPETENTEI, EFICIENTEI SI EFICACITATII
  1. evaluarea activitatii medicale a sectiei/laboratorului
  2. masuri de eficienta si eficacitate a sistemului de ingrijiri
 1. IMPLEMENTAREA PROTOCOALELOR DE PRACTICA MEDICALA IN SECTIE/LABORATOR
  1. implicarea echipei medicale
  2. metode de aplicare  a protocoalelor de practica medicala

8. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN VEDEREA EFICIENTIZARII SECTIEI/LABORATORULUI

  1. fundamentarea activitatilor
  2. propuneri de eficientizare a costurilor pe sectie/laborator.

III. Concursul va avea loc dupa 30 zile de la publicarea anuntului in “Viata Medicala” si consta in:

  1. interviu – sustinerea proiectului de management – proba eliminatorie

punctaj: - minim 50 de puncte
- maxim 100 de puncte

  1. proba scrisa din tematica afisata –  proba eliminatorie, 10 subiecte

punctaj: - minim 70 de puncte
- maxim 100 de puncte

  1. proba clinica sau practica pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist – proba eliminatorie

punctaj: - minim 50 de puncte
- maxim 100 de puncte

La nota finala se adauga un punctaj conform fisei de evaluare anexa a Ordinului nr.1406/2006.

            Puncatjul final , al tuturor probelor,  este minim 200 puncte pentru promovarea examenului.

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies