RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

Locuri de muncă disponibile

s  Infirmiera debutanta, ingrijitoare si spalatoreasa


Rezultatele selectiei pentru concursul din 28.06.2017

1.         Andrei Adina Cristina - Admis
2.         Borcan Angelica - Admis
3.         Bujor Daniela - Admis                                                                              
4.         Cenac Cristina - Admis
5.         Rosca Alina - Admis
6.         Sandru Marieta - Admis                                   
7.         Miclea Raluca - Admis
8.         Titarca Gianina-Elena - Admis                      
9.         Virlan Beatris-Elena - Admis
10.       Vlagea Cristina - Admis
11.       Bontos Ana-Maria - Admis
12.       Butucaru Nela - Admis
13.       Dobos Tereza - Admis
14.       Ciudor Otilia - Admis
15.       Forcos Ramona - Admis                       
16.       Eghet Vasilica - Admis                                          
17.       Ghibilic Mariana -Elena - Admis                
18.       Haulica Stela- Mihaela - Admis                                                                 
19.       Imbrea Loredana - Admis
20.       Iovu Cristina - Admis                 
21.       Ionita Mirela - Admis
22.       Matei Liliana - Admis
23.       Vlasa Florentina - Admis
24.       Virlan Minodora - Admis
25.       Lupu Alina - Admis
26.       Bogea Ileana - Admis

Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 5 posturi  contractuale de execuție vacante :
Infirmiera debutanta:   - 1 post Sectia Medicina Interna
- 1 post  Sectia Neonatologie
Ingrijitoare:     - 1 post Sectia Medicina Interna
- 1 post  Sectia Neonatologie
Spalatoreasa:       - 1 post Serv.Tehnico-Ad-tiv.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Conditiile specifice de ocupare a  posturilor :
Infirmiera debutanta:

Ingrijitoare si Spalatoreasa

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
  7. curriculum vitae.
  8. taxa concurs 50ron;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada perchiului  nr.1, telefon 0234/232111, interior 108.

Anexam bibliografia pentru ocuparea postului de infirmiera debutanta;
                            
1.Ordinul M.S.nr.1226/2012 - cu modificarile si completarile ulterioare: Norme tehnice; Cap.II-III-V-VI-VII;
2.Ordinul M.S. 961/2016 CAP.II SI CAP.III.
3.Ord.M.S. nr.1025/2000-Cap.2; 3; 4; 5;12.6.
4.Legea 46/2003 – Legea drepturilor pacientului: Cap.1; 2; 3; 4; 6;7; 8.
5.OMS 1101/2016 – IAAM ( precautiuni standard si universale).
Anexam bibliografia pentru ocuparea postului de ingrijitoare:
 
                            
1.Ordinul M.S.nr.1226/2012 - cu modificarile si completarile ulterioare: Norme tehnice; Cap.II-III-V-VI-VII;
2.OrdinulM.S.nr.961/2016 - Cap.II si Cap.III .
3.Ordinul M.S. nr.1025/2000-Cap.2; 3; 4; 5.
4.Legea 46/2003 – Legea drepturilor pacientului: Cap.1; 4; 7; 8.
Anexam bibliografia pentru ocuparea postului de spalatoreasa:
1.Ordinul M.S.nr.1025/2000 cu privire la organizarea si functionarea spalatoriilor din unitatile spitalicesti.
2.OrdinulM.S.nr.961/2016 cu privire la curatenie, dezinfectie si sterilizare.
3.Legea nr.319/2006 privind Securitatea si Sanatatea in Munca.
4.Legea nr.307/2006 privind Apararea Impotriva Incendiilor.

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies