đ‘ļ 𝒏𝒐𝒖𝒂Ė† 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕Ė§đ’Šđ’† 𝒄𝒉𝒊𝒓𝒖𝒓𝒈𝒊𝒄𝒂𝒍𝒂Ė† 𝒄𝒖 𝒖𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒅 𝒓𝒊𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒂 𝒂𝒗𝒖𝒕 𝒍𝒐𝒄 𝒊Ė‚đ’ 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒖𝒍 đ‘Ē𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒅𝒆 đ‘Ē𝒉𝒊𝒓𝒖𝒓𝒈𝒊𝒆 đ‘Ŋ𝒂𝒔𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓𝒂Ė†

📍 đ‘ļ 𝒏𝒐𝒖𝒂Ė† 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕Ė§đ’Šđ’† 𝒄𝒉𝒊𝒓𝒖𝒓𝒈𝒊𝒄𝒂𝒍𝒂Ė† 𝒄𝒖 𝒖𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒅 𝒓𝒊𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒂 𝒂𝒗𝒖𝒕 𝒍𝒐𝒄 𝒊Ė‚đ’ 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒖𝒍 đ‘Ē𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒅𝒆 đ‘Ē𝒉𝒊𝒓𝒖𝒓𝒈𝒊𝒆 đ‘Ŋ𝒂𝒔𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓𝒂Ė† 𝒂𝒍 đ‘ē𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒖𝒍𝒖𝒊 𝑴𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍 đ‘ē𝒇. 𝑰𝒆𝒓𝒂𝒓𝒉 đ‘Ģ𝒓. đ‘ŗ𝒖𝒄𝒂 𝒅𝒊𝒏 đ‘ļ𝒏𝒆𝒔Ė§đ’•đ’Š.
🚑Pacientul ÃŽn vÃĸrsta de 56 de ani, din județul Bacău prezenta ocluzia arterei iliace externe drepte, patologie cunoscută sub denumirea de maladie aorto-iliacă.
👨‍⚕ī¸Echipa operatorie formată pentru rezolvarea acestui caz a fost formată din Dr. Marian Cozmin-Eugen (medic specialist chirurgie vasculară), Dr. Istrate Sebastian (medic specialist chirurgie vasculară), Dr. Ciornea Diana (medic specialist anestezie și terapie intensivă) și asistent Cojocaru Tanța
👨‍⚕ī¸Intervenția chirurgicală (by-pass ilio-femural drept) a fost realizată sub anestezie generală și a constat ÃŽn ÃŽnlocuirea arterei native obstrucționate cu o proteză special concepută pentru acest tip de intervenție care are rolul de a creşte fluxul sanguin spre arterele din distalitate.
👍 Pacientul a avut o evoluție postoperatorie favorabilă, cu remiterea simptomatologiei și a fost externat.
#SpitalOnești #ChirurgieVasculara
SUS