Proiect U.E. POCU cod 109680

Home / Despre spital / Proiecte și programe / Proiect U.E. POCU cod 109680

Spitalul Municipal „Sfantul Ierarh Dr. Luca” Onesti – Centru de excelență pentru instruirea personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnațional inovativ

Date de contact beneficiar:  Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești
Adresa: Str. Perchiului nr. 1, Municipiul Onesti, judetul Bacau
Telefon/fax: 0234.323.111 / 0234.314.229
Adresa e-mail: office@spitalonesti.ro
Pagina Web: https://www.facebook.com/pocusmis109680/


Prezentare proiect

Codul proiectului: POCU/91/4/8/109680
Titlul proiectului: Spitalul Municipal Onesti „Sfantul Ierarh Dr. Luca” Onesti-Centru de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational inovativ

NOUTATI PREZENTARE PROIECT-RECTIFICARI AUTORIZATE DE MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
(Direcția Generală Programe Europene Capital Uman)

Spitalul Municipal „Sfantul Ierarh Dr. Luca” Onesti, in calitate de beneficiar, deruleaza in perioada 26.02.2018-25.02.2021 proiectul ”Spitalul Municipal “Sfantul Ierarh Dr. Luca” Onesti – Centru de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational inovativ”, cod SMIS 109680, contract de finanțare nr. POCU/91/4/8/727/23.02.2018, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 -2020.
Continuare…


Anunț de selecție a experților in afara organigramei privind derularea proiectului „SPITALUL SF. IERARH DR. LUCA ONEȘTI – CENTRU DE EXCELENȚĂ PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI MEDICAL IMPLICAT ÎN IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE SĂNĂTATE ÎN CONTEXT TRANSNATIONAL… Expert FPC. Detalii…


Anunt de selectie a expertilor in afara organigramei privind derularea proiectului “Spitalul sf. Ierarh dr. Luca Onesti – Centru de Excelenta pentru Instruirea Personalului Medical Implicat in Implementarea Programelor de Sanatate in Context Transnational Inovativ, cod SMIS 109680” – 1….


Anunt de selectie a expertilor in afara organigramei privind derularea proiectului “Spitalul sf. Ierarh dr. Luca Onesti – Centru de Excelenta pentru Instruirea Personalului Medical Implicat in Implementarea Programelor de Sanatate in Context Transnational Inovativ, cod SMIS 109680” – 2…

Descărcați de aici:
Anunțul .pdf

Date de contact beneficiar:  Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești
Adresa: Str. Perchiului nr. 1, Municipiul Onesti, judetul Bacau
Telefon/fax: 0234.323.111 / 0234.314.229
Adresa e-mail: office@spitalonesti.ro
Pagina Web: https://www.facebook.com/pocusmis109680/


Descărcați de aici:
Metodologia de selecție a GT .pdf
Anexa 1 – cerere inscriere.pdf
Anexa 2 – declaratie dubla finantare.pdf
Anexa 3 – declaratie prelucrare date personale.pdf
Anexa 4 – declaratie disponibilitate.pdf
Anexa 8 – Formular inregistrare GT.pdf
Rezultatul evaluării candidaților. .pdf


 Codul proiectului: POCU/91/4/8/109680
Titlul proiectului: Spitalul Municipal Onesti „Sfantul Ierarh Dr. Luca” Onesti-Centru de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational inovativ

NOUTATI PREZENTARE PROIECT-RECTIFICARI AUTORIZATE DE MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
(Direcția Generală Programe Europene Capital Uman)

Spitalul Municipal „Sfantul Ierarh Dr. Luca” Onesti, in calitate de beneficiar, deruleaza in perioada 26.02.2018-25.02.2021 proiectul ”Spitalul Municipal “Sfantul Ierarh Dr. Luca” Onesti – Centru de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational inovativ”, cod SMIS 109680, contract de finanțare nr. POCU/91/4/8/727/23.02.2018, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 -2020.

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea nivelului de competente pentru un numar de 1050 de profesionisti implicati in domeniile prioritare de sanatate, pentru a asigura cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate in domeniul asistentei medicale.
Din grupul tinta vor face parte 945 de profesionisti implicati in domeniile prioritare de sanatate din regiunile mai putin dezvoltate din Romania, cu precadere din Regiunea Nord-Est si 105 de profesionisti implicati in domeniile prioritare de sanatate din Regiunea Bucuresti-Ilfov (reprezentand 10% din grupul tinta).
Pe parcursul celor 3 ani de implementare, 950 profesionisti implicati in domeniile prioritare de sanatate ce apartin grupului tinta vor participa la cursuri formare EMC, ce vizeaza ca domeniu al formarii profesionale specifice cel putin unul dintre domeniile prioritate ale programelor prioritare de sanatate, respectiv cele aferente urmatoarelor domenii: sanatatea femeii si copilului, boli netransmisibile majore, boli transmisibile, sanatate mintala, boli rare (inclusiv genetica medicala).
100 de profesionisti implicati in domeniile prioritare de sanatate ce apartin grupului tinta vor participa in cadrul proiectului la activitati transnationale, respectiv 50 la formare transnationala si 50 la vizite si schimburi de bune practici transnationale.

Perfectionarea personalului medical contribuie nu doar la cresterea calitatii serviciilor medicale la standarde europene, cu impact pozitiv asupra pacientilor, cat mai ales la schimbarea unui intreg proces organizational al unitatii medicale, prin folosirea ulterioara a rezultatelor proiectului, cu efecte benefice pe termen lung.

 Alte rezultate asteptate in urma implementării proiectului vor fi:

– 1400 persoane informate;
– 1050 de specialisti din sectorul medical, implicati in implementarea programelor prioritare de sanatate la nivel national si local, care vor beneficia de formare profesionala specifica in domeniile prioritare de sanatate;
– programe de formare profesionala care se vor derula cu focus pe demonstratii practice si simulari sau pe cazuri cu incidenta sporita in special in mediile defavorizate, ceea ce va determina deprinderea de abilitati practice, strict necesare in desfasurarea actului medical;
– programele existente, ghidurile de practica si procedurile existente vor fi imbunatatite;
– in contextul actiunilor de cooperare transnationala (participare la programe de formare, congrese, workshop-uri in domeniile prioritare de sanatate, efectuarea de stagii practice etc), schimburile de experienta/schimburile de bune practici, ca parte componenta a programului de formare profesionala a personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate la nivel national si local, aduc un element de valoare adaugata.

Date de contact beneficiar:  Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești
Adresa: Str. Perchiului nr. 1, Municipiul Onesti, judetul Bacau
Telefon/fax: 0234.323.111 / 0234.314.229
Adresa e-mail: office@spitalonesti.ro
Pagina Web: https://www.facebook.com/pocusmis109680/


 

ANUNT DE SELECTIE A EXPERTILOR IN AFARA ORGANIGRAMEI PRIVIND DERULAREA PROIECTULUI  “ SPITALUL SF. IERARH DR. LUCA ONESTI – CENTRU DE EXCELENTA PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI MEDICAL IMPLICAT IN IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE SANATATE IN CONTEXT TRANSNATIONAL INOVATIV, COD SMIS 109680”

 Criterii selectie .pdf…

 Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău organizează concurs de selectie pentru ocuparea a 7 posturi pe durata determinata de 34 luni ,dupa cum urmeaza:
– 1 post expert responsabil calitate in domeniul sanitar.
– 6 posturi expert identificare , informare si selectare grup tinta.
Conditii generale privind ocuparea  posturilor:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;
 • b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice pentru ocuparea postul de expert responsabil in domeniul sanitar

 • diploma de licenta in specialitate- medic
 • vechime minima in specialitate 10 ani;
 • competente specifice evaluate in timpul interviului:

– Capacitate de analiza si sinteza, Flexibilitate, Capacitate de planificare, organizare, coordonare,
-Capacitatea de a respecta deadline-urile stabilite de coordonatorul echipei;
-Aptitudini organizatorice; Aptitudini de lucru în echipa; Abilitati în comunicarea scrisa si orala;
-Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor, realizarea de calendare de lucru.
-Flexibilitate si capacitatea de a adapta munca în functie de cunoasterea locala dobandita pe
parcursul realizarii sarcinilor; cunostinte de lucru cu Word, Excel, Internet.
Conditiile specifice pentru ocuparea posturilor  de expert identificare , informare si selectare grup tinta

 • diploma de licenta in specialitate – economist, inginer;
 • vechime minima in specialitate intre 0- 5 ani;
 • competente specifice evaluate in timpul interviului:

-Capacitate de planificare, organizare, coordonare, Abilitati de lucru cu cadrele medicale si pacienti;
– Capacitatea de a respecta deadline-urile stabilite de coordonatorul echipei;
– Aptitudini organizatorice; Aptitudini de lucru în echipa; Abilitati în comunicarea scrisa si orala;
– Planificare si organizare a activitatilor, realizarea de calendare de lucru.
– Flexibilitate si capacitatea de a adapta munca; Cunostinte de lucru cu Word, Excel, Internet.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19.06.2018  ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor.
 • 21.06.2018  ora 8:00:  analiza,  verificarea si selectia dosarelor.
 • 21.06.2018  ora 10:00: evaluarea CV.
 • 21.06.2018  ora 12.00: interviul de selectie .

Termen de contestatie a deciziei comisiei de selectie este 20.06.2018 ora 12.00
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la procedura de selectie ( cerere tip anexa la anuntul de selectie , care va cuprinde denumirea postului pentru care se candideaza);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile certificate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari , copii ale documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei ;
 4. documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor , respective care atesta experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului( adeverinte privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor , contracte de munca, fise post, recomandari etc.) copii conform cu originalul;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
 7. curriculum vitae datat si semnat pe fiecare pagina , in format Europass, in care sa se mentioneze propectul si postul vizat;
 8. declaratie de disponibilitate privind timpul alocat;

Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca”  Onesti strada Perchiului  nr.1, telefon 0234/323111, interior 108.

Criterii selectie .pdf…

Date de contact beneficiar:  Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești
Adresa: Str. Perchiului nr. 1, Municipiul Onesti, judetul Bacau
Telefon/fax: 0234.323.111 / 0234.314.229
Adresa e-mail: office@spitalonesti.ro
Pagina Web: https://www.facebook.com/pocusmis109680/


Anunt de selectie a expertilor in afara organigramei privind derularea proiectului “Spitalul sf. Ierarh dr. Luca Onesti – Centru de Excelenta pentru Instruirea Personalului Medical Implicat in Implementarea Programelor de Sanatate in Context Transnational Inovativ, cod SMIS 109680”

 Descărcați de aici:
Rezultatul evaluării candidaților. .pdf

Spitalul Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti, Județul Bacău organizează concurs de selectie pentru ocuparea a 19 posturi pe durata determinata de 26-32 luni, dupa cum urmeaza:

• 1 POST –MEDIC Medicina Generala – Expert dezvoltare instrumente formative prin simulare (5-10 ani experienta) (media de 32 ore pe luna, pe 30 luni)-
• 1 POST –MEDIC Medicina Generala – Expert tehnic pentru pregatirea si gestionarea echipamentelor pentru simulari, experienta 5-10 ani (media de 32 ore pe luna, pe 30 luni)-
• 4 POSTURI –MEDIC Medicina Generala – Specialisti in domeniul medico-sanitar, experienta > 10 ani (media de 30 ore pe luna fiecare Exp., pe 32 luni) – 4 EXP
• 1 POST ASISTENT MEDICAL – Tutor Activitatea de simulare practica, experienta <5 ani, (media de 40 ore pe luna, pe 30 luni)
• 3 POSTURI – Expert actualizare ghiduri (experienta . < 5 ani) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) – 3 EXP -studii universitare / liceale
• 3 POSTURI – Expert actualizare ghiduri (5-10 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) – 3 EXP-studii universitare / liceale
• 4 POSTURI – Expert actualizare proceduri (5-10 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) – 4 EXP-studii universitare / liceale
• 2 POSTURI – Expert actualizare proceduri (< 5 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) – 2 EXP -studii universitare / liceale

Conditii generale privind ocuparea posturilor:
• a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;
• b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
• c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• d) are capacitate deplină de exercițiu;
• e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice pentru ocuparea posturilor:
• Experienta specifica domeniului sanitar ;
• pentru postul de “Tutor Activitatea de simulare practica “ sunt necesare documente care sa ateste si studii universitare;
• competente specifice evaluate in timpul interviului:
– Capacitate de analiza si sinteza, Flexibilitate, Capacitate de planificare, organizare, coordonare, -Capacitatea de a respecta deadline-urile stabilite de coordonatorul echipei;
-Aptitudini organizatorice; Aptitudini de lucru în echipa; Abilitati în comunicarea scrisa si orala; -Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor, realizarea de calendare de lucru.
-Flexibilitate si capacitatea de a adapta munca în functie de cunoasterea locala dobandita pe parcursul realizarii sarcinilor; cunostinte de lucru cu Word, Excel, Internet.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• 17.09.2018 ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor.
• 24.09.2018 ora 8:00: analiza , verificarea si selectia dosarelor.
• 24.09.2018 ora 11:00: evaluarea CV.
• 24.09.2018 ora 13.00: interviul de selectie .

Termen de contestatie a deciziei comisiei de selectie este 18.09.2018 ora 12.00

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la procedura de selectie (cerere tip anexa la anuntul de selectie , care va cuprinde denumirea postului pentru care se candideaza);
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile certificate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari , copii ale documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei ;
d. documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor respective care atesta experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului (adeverinte privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor , contracte de munca, fise post, recomandari etc.) copii conform cu originalul;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
g. curriculum vitae datat si semnat pe fiecare pagina , in format Europass, in care sa se mentioneze proiectul si postul vizat; h. declaratie de disponibilitate privind timpul alocat;

Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.

Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada Perchiului nr.1, telefon 0234/323111, interior 108.

Date de contact beneficiar:  Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești
Adresa: Str. Perchiului nr. 1, Municipiul Onesti, judetul Bacau
Telefon/fax: 0234.323.111 / 0234.314.229
Adresa e-mail: office@spitalonesti.ro
Pagina Web: https://www.facebook.com/pocusmis109680/


Anunt de selectie a expertilor in afara organigramei privind derularea proiectului “Spitalul sf. Ierarh dr. Luca Onesti – Centru de Excelenta pentru Instruirea Personalului Medical Implicat in Implementarea Programelor de Sanatate in Context Transnational Inovativ, cod SMIS 109680”

 Descărcați de aici:
Rezultatul evaluării candidaților. .pdf

Spitalul Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti, Județul Bacău organizează concurs de selectie pentru ocuparea a 19 posturi pe durata determinata de 26-32 luni, dupa cum urmeaza:

• 1 POST –MEDIC Medicina Generala – Expert dezvoltare instrumente formative prin simulare (5-10 ani experienta) (media de 32 ore pe luna, pe 30 luni)-
• 1 POST –MEDIC Medicina Generala – Expert tehnic pentru pregatirea si gestionarea echipamentelor pentru simulari, experienta 5-10 ani (media de 32 ore pe luna, pe 30 luni)-
• 4 POSTURI –MEDIC Medicina Generala – Specialisti in domeniul medico-sanitar, experienta > 10 ani (media de 30 ore pe luna fiecare Exp., pe 32 luni) – 4 EXP
• 1 POST ASISTENT MEDICAL – Tutor Activitatea de simulare practica, experienta <5 ani, (media de 40 ore pe luna, pe 30 luni)
• 3 POSTURI – Expert actualizare ghiduri (experienta . < 5 ani) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) – 3 EXP -studii universitare / liceale
• 3 POSTURI – Expert actualizare ghiduri (5-10 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) – 3 EXP-studii universitare / liceale
• 4 POSTURI – Expert actualizare proceduri (5-10 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) – 4 EXP-studii universitare / liceale
• 2 POSTURI – Expert actualizare proceduri (< 5 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) – 2 EXP -studii universitare / liceale

Conditii generale privind ocuparea posturilor:
• a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;
• b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
• c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• d) are capacitate deplină de exercițiu;
• e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice pentru ocuparea posturilor:
• Experienta specifica domeniului sanitar ;
• pentru postul de “Tutor Activitatea de simulare practica “ sunt necesare documente care sa ateste si studii universitare;
• competente specifice evaluate in timpul interviului:
– Capacitate de analiza si sinteza, Flexibilitate, Capacitate de planificare, organizare, coordonare, -Capacitatea de a respecta deadline-urile stabilite de coordonatorul echipei;
-Aptitudini organizatorice; Aptitudini de lucru în echipa; Abilitati în comunicarea scrisa si orala; -Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor, realizarea de calendare de lucru.
-Flexibilitate si capacitatea de a adapta munca în functie de cunoasterea locala dobandita pe parcursul realizarii sarcinilor; cunostinte de lucru cu Word, Excel, Internet.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• 17.09.2018 ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor.
• 24.09.2018 ora 8:00: analiza , verificarea si selectia dosarelor.
• 24.09.2018 ora 11:00: evaluarea CV.
• 24.09.2018 ora 13.00: interviul de selectie .

Termen de contestatie a deciziei comisiei de selectie este 18.09.2018 ora 12.00

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la procedura de selectie (cerere tip anexa la anuntul de selectie , care va cuprinde denumirea postului pentru care se candideaza);
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile certificate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari , copii ale documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei ;
d. documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor respective care atesta experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului (adeverinte privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor , contracte de munca, fise post, recomandari etc.) copii conform cu originalul;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
g. curriculum vitae datat si semnat pe fiecare pagina , in format Europass, in care sa se mentioneze proiectul si postul vizat; h. declaratie de disponibilitate privind timpul alocat;

Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.

Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada Perchiului nr.1, telefon 0234/323111, interior 108.

Date de contact beneficiar:  Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești
Adresa: Str. Perchiului nr. 1, Municipiul Onesti, judetul Bacau
Telefon/fax: 0234.323.111 / 0234.314.229
Adresa e-mail: office@spitalonesti.ro
Pagina Web: https://www.facebook.com/pocusmis109680/


 

Documente

 – Metodologia de selecție a DT… .pdf
Anexa 1 – cerere inscriere.pdf
Anexa 2 – declaratie dubla finantare.pdf
Anexa 3 – declaratie prelucrare date personale.pdf
Anexa 4 – declaratie disponibilitate.pdf
Anexa 8 – Formular inregistrare GT.pdf

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical
Titlul proiectului: Spitalul Municipal Onesti „Sfantul Ierarh Dr. Luca” Onesti – Centru de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational inovativ
Contract POCU: POCU/91/4/8/109680

Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca” Onești, în calitate de beneficiar, derulează în perioada 26.02.2018-25.02.2021 proiectul ”Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca” Onești – Centru de excelență pentru instruirea personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate în context transnațional inovativ”, în parteneriat cu Asociația SUD ITALIA TRAPIANTATI ONLUS.
DOCUMENTE NECESARE PENTRU  RECRUTAREA  IN GRUPUL TINTA CARE VA PARTICIPA LA CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI MEDICAL(MEDICI SI ASISTENTI MEDICALI) DIN REGIUNEA NORD –EST care asigura credite profesionale anuale gratuite !!!!!

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează acordarea de sprijin pentru creșterea capacității tehnice a personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate la nivel național şi local (nivel regional si local) prin furnizarea de programe de formare, participare la schimburi de experiență/schimburi de bune practici, inclusiv în contextul acțiunilor de cooperare transnaționale
Sunt eligibile EXCLUSIV (sub rezerva eligibilității) programele de formare specifică din domeniile programelor prioritare de sănătate (sub activitatea 1), respectiv va participa doar  care isi desfasoara activitatea  in următoarele domenii:
1. Sănătatea femeii și copilului
1.a. Mortalitate infantilă și risc de deces neonatal
1.b. Malformații congenitale şi boli genetice
2. Boli netransmisibile majore
2.a. Boli cardiovasculare
2.b. Cancer
2.c. Diabet zaharat
2.d. Bolile respiratorii
2.e. Boli endocrine/disfuncții tiroidiene
2. f. Boli pulmonare cronice
2.g. Boala cronică de rinichi
3. Boli transmisibile
3.a. Boli infecțioase transmisibile prioritare (tuberculoza; HIV/SIDA, hepatite virale cronice B și C )
4 . Sănătate mintală
5. Boli rare (inclusiv genetică medicală)

CE CONTINE DOSARUL DE INSCRIERE ?
Dosarul fiecărei persoane înscrise în grupul țintă al proiectului va conține următoarele documente:
Copie dupa cartea de identitate;
Copie după certificatul de naștere;
Copie după certificatul de căsătorie/hotărâre judecătorească de divorț (dacă este cazul);
Copii documente (diplome, adeverințe, certificate) care atestă calificarea (medic, asistentă);
Adeverință de salariat de la locul de muncă;
Cerere de înscriere in proiect, semnată și datată – Anexa 1-atasament ;
Formularul de inregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU 2014-2020 – Anexa 8 -atasament;
Declarație pe proprie răspundere cu privire la neimplicarea în alte activități de formare identice în cadrul unui program de formare prin POCU 4.8 – Anexa 2-atasament
Declaratie de consimtamant cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 3,
Declaratie privind disponibilitatea participarii la activitatile proiectului – Anexa 4-atasament

ATENTIE !!!! IMPORTANT !!!
Candidatul va adnota „Conform cu originalul” si va semna pe fiecare din documentele atasate in copie: cartea de identitate,  certificatul de nastere, certificatul de casatorie/hotarare judecatoreasca de divort, diplome, adeverinte, certificari care atesta calificarea (medic/asistent).

ATENTIE !!!! IMPORTANT !!!
Din adeverinta de salariat trebuie sa reiasa ca persoana face parte din grupul tinta al proiectului, respectiv ca se incadreaza in una din cele doua categorii de mai jos:
1.persoane din institutii publice implicate in implementarea programelor prioritare de sanatate, care respecta, cumulativ, urmatoarele conditii: sunt angajate intr-o institutie publica care ofera servicii medicale/de sanatate publica si sunt implicate intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate la nivel national, regional, judetean si local. In cadrul programelor prioritare de sanatate sunt incluse si actiunile prioritare de sanatate,sau
2. medici de familie implicati in furnizarea de servicii medicale, intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate, aflati in relatii contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate.
Va asteptam sa ne contactati cat mai curand  pentru ca expertii nostri in identificare GT sa discute cu dumneavoastra si sa expertizeze dosarul  pentru eligibilitatea de participare in proiect .

Ne puteti contacta la:

Date de contact beneficiar:  Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești
Adresa: Str. Perchiului nr. 1, Municipiul Onesti, judetul Bacau
Telefon/fax: 0234.323.111 / 0234.314.229
Relatii la secretariat – interior 101
Adresa e-mail: office@spitalonesti.ro
Pagina Web: https://www.facebook.com/pocusmis109680/