Condiții de internare / externare

A.Informații internare

  Tipuri de internare:

 • In regim de spitalizare continua;
 • In regim de spitalizare de zi, cu o durata de spitalizare de maxim 12 h/vizita (zi).

Documente necesare la internare:

1.Internarea se face in baza biletului de internare  eliberat de medicul de familie, medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare, medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, după caz, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii.

Nu se solicita bilet de internare in următoarele situaţii:

a) pentru spitalizare continuă:

a.1) naştere;
a.2) urgenţe medico-chirurgicale;
a.3) boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament;
a.4) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;
a.5) pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani;
a.6) cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
a.7) transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire;
a.8) transferul interspitalicesc;
a.9) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;
a.10) pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie;
a.11) pacienţi cu diagnostic oncologic confirmat aflaţi în Programul naţional de oncologie;

b) pentru spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de:

b.1) urgenţă medico-chirurgicală;
b.2) chimioterapie;
b.3) radioterapie;
b.4) monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCIurilor notate cu (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu administrare parenterală sub supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b.5) monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA;
b.6) evaluare dinamică a răspunsului viroimunologic;
b.7) monitorizare şi tratament ale bolnavilor cu talasemie;
b.8) monitorizare a bolnavilor oncologici;
b.9) administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei;
b.10) monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor;
b.11) rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
b.12) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;
b.13) pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie;
b.14) servicii medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se contactează şi în ambulatoriul de specialitate clinic.

 1. Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat:
 • Salariat– Act de identitate și adeverință eliberată de angajator care poarta viza casei de asigurări de sănătate;
 • Persoana fizică autorizată (PFA)– Act de identitate și dovada ultimei plați la FNUASS;
 • Persoanele fizice fără venit obligată să se asigure– Act de identitate și ultima chitanță de plata în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a plătit;
 • Pensionar– Act de identitate și ultimul cupon/talon de pensie;
 • Copii în vârstă de până la 18 ani– Act de identitate, dacă nu realizează venituri din muncă;
 • Elevii, ucenicii peste vârsta de 18 ani și sub 26 de ani dacă nu realizează venituri din muncă– Act de identitate și adeverință de elev sau carnetul de elev vizat la zi;
 • Absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni– Act de identitate și un act din care sa rezulte absolvirea liceului;
 • Studenții dacă nu realizează venituri din muncă– Act de identitate și adeverință de student sau legitimația de student vizată la zi;
 • Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului și nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social– Act de identitate, act doveditor ca provine din sistemul de protecție a copilului, declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că se afla în îngrijirea altei persoane și a documentelor eliberate de unitățile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile și/sau nu este beneficiar de ajutor social;
 • Șomer– Act de identitate și carnetul și/sau adeverința eliberată de AJOFM;
 • Beneficiar de ajutor social– Act de identitate și adeverința eliberată de primărie din care să rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001;
 • Persoane cu handicap– Act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, vizat periodic, și a documentului eliberat de de unitățile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile;
 • Asigurarea de sănătate facultativă(membrii misiunilor diplomatice, cetățenii străini și apatrizii care se află temporar în țară și nu au solicitat viza de lungă ședere, cetățean roman cu domiciliul în străinătate care se află temporar în țară) – Act de identitate și dovada calității de asigurat se face cu ultima chitanță de plata în care este stipulată ultimă lună/trimestru pentru care s-a efectuat plata;
 • Beneficiari legi speciale(Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de război, erou-martir al revoluției, etc.) – Act de identitate, un document doveditor în acest sens, eliberat de instituția abilitată să elibereze acest act (vezi mai jos) și document eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din pensii;
 • Deținuții politici, Certificatul din care reiese ca sunteți încadrat în prevederile Legii nr. 118/1990;
 • Eroii Revoluției din decembrie 1989, Certificatul de erou al Revoluției;
 • Veterani de război, Legitimația de veteran;
 • Femeile însărcinate, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe țară – Act de identitate și adeverința medicală și a documentului eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe țară;
 • Lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe țară – Act de identitate și certificatului de naștere a copilului și a documentului eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe țară;
 • Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătatestabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse – Act de identitate și un document care să ateste boala inclusă în programele naționale de sănătate;
 • Co-asiguratul– Act de identitate și un document care atestă calitatea de asigurat a persoanei în întreținerea căreia se găsește co-asiguratul. Pot fi co-asigurați următoarele categorii de persoane soțul, soția și părintii fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;
 • Militarii – care satisfac serviciul militar în termen– Act de identitate și adeverință eliberata de unitățile militare competente;
 • Persoanele care se află în executarea măsurilor prevazute în art. 105, 113 și 114 din Codul penal și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri – Adeverință emisă de instituțiile din subordinea Ministerului Administrației și Internelor;
 • Persoanele care se afla în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă – Act de identitate și adeverință emisă de angajator;
 • Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane și se află în timpul procedurii necesare stabilirii identității– Act de identitate și adeverința eliberată în acest sens de instituțiile din subordinea Ministerului Administrației și Internelor;
 • Cetățenii străini și apatrizii – care au solicitat și obținut prelungirea dreptului de ședere temporară sau au domiciliul în Romania – Act de identitate (pașapoarte) și document eliberat de casa de asigurări de sănătate.

3.Cardul national de asigurari de sanatate

4.Suma corespunzatoare coplatii (daca este cazul).

ATENTIE !

 • Chiar dacă sunteți neasigurat aveți dreptul la servicii medicale de urgență gratuit și beneficiați de pachetul minimal de servicii medicale, fără a face dovada calității de asigurat;
 • Calitatea de asigurat și drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de ședere în Romania.

B.Informații externare:

Externarea pacienților se face de luni pana vineri intre orele 8,00-14,00, cu exceptia cazurilor de forta majora (deces, transfer interspitalicesc).

Ora externării va fi comunicată cu cel puțin o zi înainte de medicul curant, lucru ce vă va permite să vă anunțați familia sau altă rudă apropiată de externarea dumneavoastră.

Dacă nu aveți telefon mobil solicitați ajutorul personalului angajat al spitalului.

La externare, pacientului asigurat i se eliberează următoarele documente:

 • bilet de ieșire din spital, acesta conține evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării și indicațiile de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă;
 • scrisoare medicală, care trebuie să fie transmisă medicului de familie;
 • prescripție medicală: rețetă electronică gratuită sau compensată eliberată de medicul din spital la externarea bolnavului;
 • chitanța, eliberată de biroul contabilitate din cadrul spitalului, pentru cazurile de co-plată;
 • decont de cheltuieli, conform Ordinului M.S. nr. 1100/2005 – privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite;
 • certificat de concediu medical (în cazul persoanelor ce au calitatea de salariat, la solicitarea acestora).
SUS