Aparat funcțional

  • Compartiment Audit Public Intern
  • Compartiment Contencios
  • Serviciu R.U.N.O.S.
  • Birou Informatica
  • Serviciu Financiar – Contabilitate
  • Serviciu Aprovizionare – Transport
  • Birou Achizitii Publice
  • Serviciu Administrativ
  • Serviciu Tehnic
  • Compartiment C.P.C.I.N.
SUS