Legislație

Contractul Colectiv de Munca la Nivelul SPITALULUI MUNICIPAL SF IERARH DR LUCA – ONESTI 2023-2025

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 2024

REGLEMENTARI IN DOMENIUL SANATATII PUBLICE

 1. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 2. Legea nr.46/2003 a drepturilor pacientului;
 3. H.G. nr. 696/ 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022;
 4. Ordin nr. 1.068/ 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022;
 5. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii;
 6. Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
 7. O.U.G. nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
 8. O.U.G.nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. O.M.P.S.nr.411/22.07.1998 pentru aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru activitatile din domeniul sanatatii;
 10. H.G.nr.2/2009 privind adoptarea Codului de etica si deontologie medicala al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania;
 11. Codul de deontologie medicala emis de Colegiul Medicilor-30 martie 2012;
 12. Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii;
 13. Ordin nr.446/2017 privind aprobarea standardelor, procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor.
SUS