Drepturile si obligatiile pacientilor

     Drepturile pacientului sunt prevazute in Legea nr.46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si prevad ca, pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care dispune unitatea spitaliceasca, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale si dreptul de a fi respectati ca personae umane, fara nici o discriminare.

I.  DREPTUL  PACIENTULUI LA INFORMARE PRESUPUNE :

 1. de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza;
 2. de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;
 3. de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii;
 4. de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic;
 5. dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta;
 6. dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau;
 7. dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala;
 8. dreptul sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului, ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii si, la cerere, o copie a inregistrarilor investigatiilor de inalta performanta, o singura data.

II.CONSIMTAMANTUL PACIENTULUI PRIVIND INTERVENTIA MEDICALA PRESUPUNE :

 1.   Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 2. Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia;
 3. In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesa;
 4. In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere;
 5. In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate. Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator;
 6. Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 7.   Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului;
 8. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

III. DREPTUL LA CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR SI VIATA PRIVATA A PACIENTILOR PRESUPUNE :

 1. Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia;
 2. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres;
 3. In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatory;
 4. Pacientul are acces la datele medicale personale;
 5. Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat in anexa la foaia de observatie clinica generala, o persoana care sa aiba acces deplin, atat in timpul vietii pacientului, cat si dupa decesul pacientului, la informatiile cu caracter confidential din foaia de observatie;
 6. Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului. Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

IV. DREPTURILE PACIENTILOR IN DOMENIUL REPRODUCERII PRESUPUNE :

 1.  Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei;
 2. Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare;.
 3.  Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului prevazut la pct.1;.
 4. Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii;
 5. Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri;
 6. Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat. Exceptie fac cazurile de urgenta, aparute in cazuri extreme;
 7. Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitatate  Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale;
 8. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial;
  Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
 9. Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective;
 10. Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii;
 11. Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare;
 12. Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile;
 13. Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

      Nerespectarea de catre personalul medico sanitar a confidentialitatii datelor despre pacient si a confidentialitatii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului prevazute in prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale

V. OBLIGATIILE PACIENTULUI

 1. Sa prezinte la internare Cartea de identitate/Buletinul, precum si documentele justificative care sa ateste calitatea de asigurat;
 2. Sa respecte programul spitalului;
 3. Sa respecte ordinea interioara din spital, linistea si curatenia;
 4. Sa nu fumeze in spital;
 5. Sa respecte regulile de igiena personala si colective;
 6. Sa manifeste grija fata de bunurile din dotarea spitalului, iar in cazul in care din vina sa a deteriorat aceste bunuri sa achite contravaloarea lor, in caz contrar se supune regulilor de drept civil;
 7. Sa manifeste o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 8. Sa respecte intimitatea si confidentialitatea celorlalti pacienti;
 9.   Sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 10. Sa respecte regimul alimentar indicat de medic;
 11. Sa poarte echipament de spital si sa nu paraseasca incinta spitalului in acest echipament;
 12. Sa respecte programul de vizita pentru a nu perturba activitatea medicala;
 13. Sa nu produca zgomote care produc disconfort celorlalti pacienti;
 14. Sa nu consume si sa nu introduca in spital bauturi alcoolice;
 15. Sa respecte masurile de prevenire si combatere a bolilor cu transmitere;
 16. Sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul cadru;
 17. Sa se conformeze indicatiilor medicale ale medicului curant si asistentei de salon.