Posturi disponibile

Home / Despre spital / Posturi disponibile

 

NR. CRT NUME PRENUME REZULTAT

 

1. MICHIA RAMONA ADMIS
2. NEDELCU PAMELA ADMIS
3. PADURARU COSTINA STEFANIA ADMIS
4. VASILICA LOREDANA RESPINS –LIPSA DIPLOMA DE BACALAUREAT

 

NOTA:

 1. PERSOANELE ADMISE SE VOR PREZENTA PE DATA DE 02.11.2020 ORA 9.00 LA SEDIUL UNITATII  IN VEDEREA SUSTINERII INTERVIULUI DE SELECTIE.
 2. PERSOANELE ADMISE IN URMA SELECTIEI DOSARELOR SI A INTERVIULUI SUSTINUT VOR PREZENTA URMATOARELE DOCUMENTE: EXTRAS CONT IBAN, CAZIER.

 

 

 

 

MANAGER,

 1.     NICOLCEA GELU TITEL

 

ANUNT

PRIVIND REZULTATUL FINAL PENTRU OCUPAREA POSTULUI PE PERIOADA DETERMINATA DE BRANCARDIER DEBUTANT

DIN 11.05.2020

 

NR. CRT NUME PRENUME REZULTAT

 

1. HADARAG IOAN ADMIS

 

MANAGER

NICOLCEA GELU TITEL

 

ANUNT

PRIVIND REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR PENTRU OCUPAREA POSTULUI PE PERIOADA DETERMINATA DE BRANCARDIER DEBUTANT

DIN 11.05.2020

 

NR. CRT NUME PRENUME REZULTAT

 

1. HADARAG IOAN ADMIS

 

 

 

 

 

 

MANAGER

 1. NICOLCEA GELU TITEL

Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău angajeaza fara concurs, pe perioada determinata de 6 luni, 1  brancardier debutant, Sectie Ortopedie , in conformitate cu prevederile Decretului Presedintelui Romaniei nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei .

Conditii generale de angajare :

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;
 • b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice de ocupare a  postului :

 • nivelul studiilor: minim scoala generala;

Dosarul de angajare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de angajare adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate, copie certificate de nastere, copie certificate de casatorie , potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si certificatul de absolvire a competentelor profesionale in domeniu.
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie , functie  si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5.  declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate,;
 7. curriculum vitae.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele pentru angajare se vor depune in zilele lucratoare la sediul unitatii pana la data de 08.05.2020.

CALENDARUL DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR:

 • 08.05.2020  ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor ;
 • 08.05.2020  ora 13.00: afisarea rezultatului selectiei dosarelor ;
 • 11.05.2020  ora 10:00:  interviul;
 • 11.05.2020 ora 13:00 : afisarea rezultatului final.

Manager,

Ec.NICOLCEA GELU TITEL

ANUNT DE SELECTIE A EXPERTILOR IN AFARA ORGANIGRAMEI PRIVIND DERULAREA PROIECTULUI “SPITALUL SF. IERARH DR. LUCA ONESTI – CENTRU DE EXCELENTA PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI MEDICAL IMPLICAT IN IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE SANATATE IN CONTEXT TRANSNATIONAL INOVATIV, COD SMIS 109680”

Spitalul Municipal “Sf Ierarh dr. Luca” Onesti, Județul Bacău organizează concurs de selectie pentru ocuparea unui post pe durata determinata de 11 luni, dupa cum urmeaza:
-1 post expert identificare, informare si selectare grup tinta
Conditii generale privind ocuparea postului:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;
 • b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice pentru ocuparea postului:

 • diploma de licenta in specialitate- economist,inginer;
 • vechime minima in specialitate intre 0-5 ani;
 • competente specifice evaluate in timpul interviului.

– Capacitate de analiza si sinteza, flexibilitate, capacitate de planificare, organizare, coordonare,
– Abilitati de lucru cu cadrele medicale si pacienti;
-Capacitatea de a respecta deadline-urile stabilite de coordonatorul echipei;
-Aptitudini organizatorice; aptitudini de lucru în echipa; abilitati în comunicarea scrisa si orala;
-Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor, realizarea de calendare de lucru.
-Flexibilitate si capacitatea de adaptare la activitatea prestata, cunostinte Word, Excel, Internet.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25.03.2020  ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor.
 • 27.03.2020  ora   8:00:  analiza ,  verificarea si selectia dosarelor.
 • 27.03.2020  ora 10:00: evaluarea CV.
 • 27.03.2020  ora 12.00: interviul de selectie .

Termen de contestatie a deciziei comisiei de selectie este 26.03.2020 ora 12.00
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la procedura de selectie (cerere tip anexa la anuntul de selectie , care va cuprinde denumirea postului pentru care se candideaza);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile certificate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copii ale documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei ;
 4. documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor respective care atesta experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului (adeverinte privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor , contracte de munca, fise post, recomandari etc.) copii conform cu originalul;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
 7. curriculum vitae datat si semnat pe fiecare pagina, in format Europass, in care sa se mentioneze proiectul si postul vizat;
 8. declaratie de disponibilitate privind timpul alocat;

Dosarele de inscriere se depun la Serv. Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada Perchiului nr.1, telefon 0234/323111, interior 108.

Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de medic specialist radiologie si imagistica medicala
1. Al-Eisa .M. Laura Admis
2. Nistor Dorin Admis

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA
POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL

s Rezultatul concursului.

 


s Rezultatul selecției dosarelor.

1. Bodea Lacramioara – admis
2. Cintea Claudia – admis


s Spitalul Municipal “Sf Ierarh dr. Luca” Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post contractual vacant dupa cum urmeaza:
– asistent medical :   – 1 post – Sectia Medicina Interna
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;

 • b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Conditiile specifice de ocupare a postului de asistent medical

 • absolvent de studii postliceale sanitare
 • diploma de bacalaureat
 • adeverinta de la Ord. Asistentilor Medicali
 • vechime in specialitate : minim 1an

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23.10.2019  ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor
 • 30.10.2019 ora 9:00: proba scrisă
 • 30.10.2019 ora 11:00 proba practica
 • 30.10.2019 ora 13:00 proba interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate ,certificate de nastere si de stare civila  care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica, certificat de membru al OAMGMAMR .
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. aviz psihologic;
 8. curriculum vitae.
 9. taxa concurs 50 ron;
 10. dosarul se depune cu documentele solicitate in ordinea enumerarii lor de la a-h.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada perchiului  nr.1, telefon 0234/232111, interior 108.

Anexam bibliografia pentru ocuparea postului asistent medical :
1. Ordin nr.1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti.
2.Titirca Lucretia-Urgente medico-chirurgicale-sinteze, Editura Medicala, Bucuresti, 2002.
3.O.M.S. numarul 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in  unitatile sanitare.
4. O.M.S. numarul 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale.
5.O.M.S. numarul 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea , dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.
6.Lg. numarul 46/2003 privind drepturile pacientului.
7.O.U.G. 144/2008-exercitarea profesiei de asistent medical.
8.Codul de etica si deontologie al asistentului medical.

Manager, Dr. SECARA OANA MIHAELA