Posturi disponibile

Home / Despre spital / Posturi disponibile

 

ANUL – 2022

ANUL – 2021

NR. CRT NUME PRENUME REZULTAT

 

1. AXINIA MARIAN CIPRIAN ADMIS
2. MANEA FLORIN ADMIS
3. RUCSANDOIU MIHAI ADMIS

PRESEDINTE COMISIE,

ING.FARAON OANA

Concursul de selectie se va desfăsura la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierah dr. Luca’’Onesti, strada Perchiului nr.1,judetul Bacău.

La concurs se pot înscrie candidatii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale si specifice conform regulamentului de organizare a concursului pentru comitet director.

Dosarele se depun până la data de 28.05.2021 ora 12,00.

 1. Criterii specifice:

o sunt absolventi de învatământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul  medicină, specializarea medicina;

o sunt confirmati cel putin medic  medic specialist;

o au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectiva si au competentă/atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolventi ai cursului de management spitalicesc sau sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in managementul sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata sau prezinta angajament scris ca in maxim 12 luni vor absolvi unul din aceste cursuri.

 1. Pentru înscrierea la concurs sunt necesare următoarele acte:

o cererea de înscriere;

o copie dupa actul de identitate;

o copie conform cu originalul a diplomei de licentă sau de absolvire, după caz;

o copie de pe certificatul de medic specialist;

o curriculum vitae;

o adeverinta care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

o cazierul judiciar;

o copii dupa diplomele de studii si alte acte care atestă participarea la programe de perfectionare.efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competente/atestate, in functie de postul pentru care concureaza;

o declaratia pe propria răspundere că nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege:

o adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de unitatile sanitare abilitate;

o proiectul de management.

o chitantă de plată a sumei de 100 lei pentru participarea la concurs ( se va achita la casieria spitalului);

Relatii suplimentare, bibliografia si alte mentiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispozitie la sediul unitătii sau la telefon nr.0234/323.111, int 108, cât si pe site-ul www.spitalonesti.ro.

1

Structura proiectului (10 -15pagini)

Descrierea situatiei actuale a spitalului

Analiza SWOT a spitalului, punctele forte, punctele slabe, oportunitati si amenintari

Identificarea problemelor critice

Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute

Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata:

 1. Scop
 2. Obiective-indicatori
 3. Activitati

– definire

– incadrare in timp grafic Grantt

– resurse necesare – umane, materiale, financiare

– responsabilitati.

 1. Rezultate asteptate
 2. Monitorizare –indicatori
 3. Evaluare-indicatori.

BIBLIOGRAFIE CONCURS – DIRECTOR MEDICAL

 Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare-Titlul VII -Spitale;

 1. HOTĂRÂRE nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
 2. ORDIN nr. 397 din 27 martie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
 3. O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 4. ORDIN nr. 869 /2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi
 5. Legea 346/2002, privind accidentele de munca si bolile profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;

2

 1. ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare
 2. Legea 46/2003, privind drepturile pacientului;
 3. Ordin nr.921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 4. ORDIN nr. 1.384 din 4 noiembrie 2010 (*actualizat*), privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public
 5. 11. ORDIN nr. 1502 din 2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor.
 6. Ordin nr.1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori

examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitătile sanitare publice;

 1. ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
 2. O.M.S. nr.1500/2009 privind arobarea Regulamentului de organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie intensiva din unitatile sanitare;

15.Ordinul M.S.nr.1706/2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor;

 1. OMS 870/2004 Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar;
 2. OMS 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unitatilor de transfuzie sanguinadin spitale;

18.OMS 1322/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de supraveghere si tratament avansat al pacientilor cardiaci critici din unitatile sanitare cu paturi;

Manager,

Ec Nicolcea Gelu Titel

TEME PROIECT /LUCRARE

DIRECTOR MEDICAL

 1. IMBUNATATIREA STRUCTURII SI ORGANIZARII SPITALULUI

– evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate

– propuneri de imbunatatire a structurii si organizarii spitalului

 1. GRADUL DE ACOPERIRE CU SERVICII MEDICALE A SPITALULUI

– tipuri de servicii medicale acordate pacientilor

– eficientizarea serviciilor medicale, indicatori de performanta

3.IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE IN SPITAL

– focalizarea pe necesitatile / asteptarile pacientului

– actiuni de imbunatatire a ingrijirii si serviciilor

 1. EVALUAREA SPITALULUI PE BAZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA DE UTILIZARE A SERVICIILOR

– utilizarea rationala a resurselor pentru realizarea serviciilor medicale

– metode de crestere a performantei spitalului.

 1. CONTROLUL INFECTIILOR NOSOCOMIALE IN SPITAL

– identificarea factorilor de risc

– masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale

6.DESFASURAREA ACTIVITATII MEDICALE IN SPITAL PE PRINCIPIUL COMPETENTEI  EFICIENTEI SI EFICACITATII

– evaluarea activitatii medicale a spitalului

– masuri de eficienta si eficacitate a sistemului de ingrijiri

 1. IMPLEMENTAREA PROTOCOALELOR DE PRACTICA MEDICALA IN SPITAL

– implicarea echipei medicale

– metode de aplicare a protocoalelor de practica medicala

 1. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN VEDEREA EFICIENTIZARII SPITALULUI

– fundamentarea activitatilor

– propuneri de eficientizare a costurilor pe sectii

Manager,

Ec Nicolcea Gelu Titel

ANUNT

DIN 10.05.2021

PRIVIND REZULTATUL DOSARELOR DEPUSE PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A POSTULUI DE

ECONOMIST DEBUTANT- SERVICIUL APROVIZIONARE-TRANPORT

NR. CRT. NUME PRENUME REZULTAT

 

1. NOICA RALUCA MIHAELA ADMIS

ANUNT

DIN 07.04.2021

PRIVIND REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR PENTRU OCUPAREA POSTULUI PE PERIOADA DETERMINATA DE :

TAMPLAR MONTATOR- SERV.TEHNIC-ADMINISTRATIV

NR. CRT NUME PRENUME REZULTAT

 

1 MITROIU DANIEL ADMIS

PERSOANA DECLARATA “ADMIS” SE VA PREZENTA IN DATA DE 08.04.2021, ORA 08.00, LA SEDIUL UNITATII PENTRU INTOCMIREA FISEI DE APTITUDINE SI INSTRUCTAJ.

PRESEDINTE COMISIE,

ING.FARAON OANA

PRIVIND DEPUNEREA DOSARELOR DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DIN 13.04.2021 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA

A POSTURILOR DE :

 

KINETOTERAPEUT PRINCIPAL – LAB.B.F.T.

 

NR. CRT. NUME PRENUME REZULTAT

 

1. ZLOTU ELENA CRISTINA ADMIS

 

 

KINETOTERAPEUT – LAB.B.F.T.

 

NR. CRT. NUME PRENUME REZULTAT

 

1. ROSU ELENA ADMIS
2. ROSU NICOLAE ADMIS

PRESEDINTE COMISIE,

DR.PERJU IRINA

Spitalul Municipal “Sf Ierarh dr. Luca” Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post  contractual de execuție vacant :

Psiholog practicant-autonom in psihologie clinica-Comp.Oncologie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;
 2. b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditiile specifice de ocupare a  postului de Psiholog practicant-autonom in psihologie clinica :

– nivelul studiilor – diplomă de licentă ȋn specialitate;

– Psiholog practicant-autonom in psihologie clinica: minim 3 ani experiență ȋn asistenta psihologica a pacientilor oncologici;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21.04.2021 ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28.04.2021 ora 9.00 proba scrisă;
 • 28.04.2021 ora 12:00 proba interviu;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă/ specialitate  în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
 7. certificat de membru al Colegiului Psihologilor ;
 8. asigurare de malpraxis;
 9. curriculum vitae.
 10. taxa concurs 50 ron;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.

Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada Perchiului  nr.1, telefon 0234/232111, interior 108.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIE 

Tematica

 1. Secvențele procesului de psihodiagnostic și evaluare clinică nosologică.
 2. Criterii de diagnostic DSM-5 pentru tulburările afective și tulburările de personalitate. 3. Fazele evaluării clinice și selectarea testelor psihologice.
 3. Redactarea raportului psihologic.
 4. Metode și tehnici de evaluare psihologică.
 5. Intervenții psihologice în situații de criză la pacienții cu afecțiuni somatice.
 6. Standarde referitoare la principiul respectării drepturilor și demnității persoanei. Bibliografie

٭Legea nr. 213/27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.

٭٭Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, Monitorul Oficial nr. 143 din 22 februarie 2019.

 1. American Psychiatric Association. Manual de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mintale. Ediția a 5-a. Editura Callisto, 2016.
 2. Dafinoiu Ion, Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observaţia şi interviul, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
 3. David Daniel, Psihologie clinică și psihoterapie Fundamente, Editura Polirom, Iași, 2006.
 4. Enea Violeta, Dafinoiu Ion, (coord.), Evaluarea psihologică. Manualul psihologului clinician, Iași, 2017.
 5. Gaboș Grecu I., Gaboș Grecu M., Vargha J.,L., Depresia. Metode de diagnostic și tratament, Editura Farmamedia, Tărgu Mureș, 2007.
 6. Holdevici Irina, Elemente de psihoterapie, Editura MAR, Constanța, 2005.
 7. Holdevici Irina, Neacșu Valentina, Consiliere psihologică și psihoterapie în situațiile de criză, Editura Dual Tech, București, 2006.
 8. ICD-10 Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament. Descrieri clinice și îndreptare diagnostice, Editura Trei, București, 2016.
 9. Sen Alexandru, Psihologia clinică în viziunea practicianului, Editura Dual Tech, București, 2007.
 10. Tudose F, Tudose C, Dobranici L, Psihologie și psihiatrie pentru psihologi, Editura Info Medica, București, 2002.

Manager,

Ec. Nicolcea Gelu Titel

NR. CRT NUME PRENUME REZULTAT

 

1 ASAUANU ANA ADELINA ADMIS
2 BOCANETZ MARIA DIANA RESPINS
3 BANITA ROXANA RESPINS
4 ILIE OLIMPIA RESPINS
5 MANEA ALEXANDRA RESPINS
6 RIPEANU MARIUS ANDREI RESPINS
7 SOPON MRGARETA RESPINS
8 VIRLAN FLORINA RESPINS
NR. CRT NUME PRENUME REZULTAT

 

1 ASAUANU ANA ADELINA ADMIS
2 BOCANETZ MARIA DIANA ADMIS
3 BANITA ROXANA ADMIS
4 ILIE OLIMPIA ADMIS
5 MANEA ALEXANDRA ADMIS
6 RIPEANU MARIUS ANDREI ADMIS
7 SOPON MRGARETA ADMIS
8 VIRLAN FLORINA ADMIS

PERSOANELE ADMISE SE VOR PREZENTA IN DATA DE 05.02.2021 ORA 09.00 LA SEDIUL UNITATII PENTRU SUSTINEREA INTERVIULUI CONFORM CALENDARULUI DE DESFASURARE A SELECTIEI.

Spitalul Municipal ‘’Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Judetul Bacau, angajeaza fara concurs,  2 posturi asistent medical medicină generală debutant – sectia A.T.I. si  C.P.U.,  pe perioada determinata de 1 luna (perioada starii de alerta) , in conformitate cu prevederile O.M.S. 905/2020 si Lg. 55/2020, art. 11 si art.27 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 :

Conditii generale de angajare :

 1. a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplina de exercitiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. f) indeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedică infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsitete cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice de ocupare a  postului asistent medical debutant :

– absolvent de studii medii cu diplomă de bacalaureat.

– absolvent de şcoală postliceală sanitară/ absolvent studii superioare de  specialiate.

– ALP cu avizul pentru anul in curs /adeverinta de la Ord. Asistentilor Medicali.

Dosarul de angajare se va depune la sediul unitatii la Poarta in plic sigilat cu mentiunea “Concurs” si  va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare ( Anexa 2) ;
 2. copia actului de identitate, copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie, potrivit legii, dupa caz  si  Anexa 5 ;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor , grad professional si certificatul de absolvire a competentelor profesionale in domeniu.
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie, functie  si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. declaratie pe propria rapundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candidează (anexa 3 );
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
 8. declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4  la prezenta metodologie;
 9. declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică (funcţie publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, la angajare.

CALENDARUL DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR:

 • 04.02.2021  ora 14:00: termenul limita de depunere a dosarelor ;
 • 04.02.2021  ora 15.00: afisarea rezultatului selectiei dosarelor ;
 • 05.02.2021  ora 09:00:  interviul;
 • 05.02.2021  ora 13:00: afisarea rezultatului final.

ANUNT -OCUPARE POST fara concurs ASISTENT MED.DEB.-05.02.2021 – WORD

NR. CRT NUME PRENUME REZULTAT

 

1. MICHIA RAMONA ADMIS
2. NEDELCU PAMELA ADMIS
3. PADURARU COSTINA STEFANIA ADMIS
4. VASILICA LOREDANA RESPINS –LIPSA DIPLOMA DE BACALAUREAT

NOTA:

 1. PERSOANELE ADMISE SE VOR PREZENTA PE DATA DE 02.11.2020 ORA 9.00 LA SEDIUL UNITATII  IN VEDEREA SUSTINERII INTERVIULUI DE SELECTIE.
 2. PERSOANELE ADMISE IN URMA SELECTIEI DOSARELOR SI A INTERVIULUI SUSTINUT VOR PREZENTA URMATOARELE DOCUMENTE: EXTRAS CONT IBAN, CAZIER.

MANAGER,

 1.     NICOLCEA GELU TITEL

ANUNT

PRIVIND REZULTATUL FINAL PENTRU OCUPAREA POSTULUI PE PERIOADA DETERMINATA DE BRANCARDIER DEBUTANT

DIN 11.05.2020

NR. CRT NUME PRENUME REZULTAT

 

1. HADARAG IOAN ADMIS

MANAGER

NICOLCEA GELU TITEL

ANUNT

PRIVIND REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR PENTRU OCUPAREA POSTULUI PE PERIOADA DETERMINATA DE BRANCARDIER DEBUTANT

DIN 11.05.2020

NR. CRT NUME PRENUME REZULTAT

 

1. HADARAG IOAN ADMIS

MANAGER

 1. NICOLCEA GELU TITEL

Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău angajeaza fara concurs, pe perioada determinata de 6 luni, 1  brancardier debutant, Sectie Ortopedie , in conformitate cu prevederile Decretului Presedintelui Romaniei nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei .

Conditii generale de angajare :

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;
 • b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice de ocupare a  postului :

 • nivelul studiilor: minim scoala generala;

Dosarul de angajare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de angajare adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate, copie certificate de nastere, copie certificate de casatorie , potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si certificatul de absolvire a competentelor profesionale in domeniu.
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie , functie  si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5.  declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate,;
 7. curriculum vitae.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele pentru angajare se vor depune in zilele lucratoare la sediul unitatii pana la data de 08.05.2020.

CALENDARUL DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR:

 • 08.05.2020  ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor ;
 • 08.05.2020  ora 13.00: afisarea rezultatului selectiei dosarelor ;
 • 11.05.2020  ora 10:00:  interviul;
 • 11.05.2020 ora 13:00 : afisarea rezultatului final.

Manager,

Ec.NICOLCEA GELU TITEL

ANUNT DE SELECTIE A EXPERTILOR IN AFARA ORGANIGRAMEI PRIVIND DERULAREA PROIECTULUI “SPITALUL SF. IERARH DR. LUCA ONESTI – CENTRU DE EXCELENTA PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI MEDICAL IMPLICAT IN IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE SANATATE IN CONTEXT TRANSNATIONAL INOVATIV, COD SMIS 109680”

Spitalul Municipal “Sf Ierarh dr. Luca” Onesti, Județul Bacău organizează concurs de selectie pentru ocuparea unui post pe durata determinata de 11 luni, dupa cum urmeaza:
-1 post expert identificare, informare si selectare grup tinta
Conditii generale privind ocuparea postului:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;
 • b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice pentru ocuparea postului:

 • diploma de licenta in specialitate- economist,inginer;
 • vechime minima in specialitate intre 0-5 ani;
 • competente specifice evaluate in timpul interviului.

– Capacitate de analiza si sinteza, flexibilitate, capacitate de planificare, organizare, coordonare,
– Abilitati de lucru cu cadrele medicale si pacienti;
-Capacitatea de a respecta deadline-urile stabilite de coordonatorul echipei;
-Aptitudini organizatorice; aptitudini de lucru în echipa; abilitati în comunicarea scrisa si orala;
-Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor, realizarea de calendare de lucru.
-Flexibilitate si capacitatea de adaptare la activitatea prestata, cunostinte Word, Excel, Internet.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25.03.2020  ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor.
 • 27.03.2020  ora   8:00:  analiza ,  verificarea si selectia dosarelor.
 • 27.03.2020  ora 10:00: evaluarea CV.
 • 27.03.2020  ora 12.00: interviul de selectie .

Termen de contestatie a deciziei comisiei de selectie este 26.03.2020 ora 12.00
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la procedura de selectie (cerere tip anexa la anuntul de selectie , care va cuprinde denumirea postului pentru care se candideaza);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile certificate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copii ale documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei ;
 4. documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor respective care atesta experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului (adeverinte privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor , contracte de munca, fise post, recomandari etc.) copii conform cu originalul;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
 7. curriculum vitae datat si semnat pe fiecare pagina, in format Europass, in care sa se mentioneze proiectul si postul vizat;
 8. declaratie de disponibilitate privind timpul alocat;

Dosarele de inscriere se depun la Serv. Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada Perchiului nr.1, telefon 0234/323111, interior 108.

Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de medic specialist radiologie si imagistica medicala
1. Al-Eisa .M. Laura Admis
2. Nistor Dorin Admis

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA
POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL

s Rezultatul concursului.


s Rezultatul selecției dosarelor.

1. Bodea Lacramioara – admis
2. Cintea Claudia – admis


s Spitalul Municipal “Sf Ierarh dr. Luca” Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post contractual vacant dupa cum urmeaza:
– asistent medical :   – 1 post – Sectia Medicina Interna
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;

 • b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Conditiile specifice de ocupare a postului de asistent medical

 • absolvent de studii postliceale sanitare
 • diploma de bacalaureat
 • adeverinta de la Ord. Asistentilor Medicali
 • vechime in specialitate : minim 1an

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23.10.2019  ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor
 • 30.10.2019 ora 9:00: proba scrisă
 • 30.10.2019 ora 11:00 proba practica
 • 30.10.2019 ora 13:00 proba interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate ,certificate de nastere si de stare civila  care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica, certificat de membru al OAMGMAMR .
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. aviz psihologic;
 8. curriculum vitae.
 9. taxa concurs 50 ron;
 10. dosarul se depune cu documentele solicitate in ordinea enumerarii lor de la a-h.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada perchiului  nr.1, telefon 0234/232111, interior 108.

Anexam bibliografia pentru ocuparea postului asistent medical :
1. Ordin nr.1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti.
2.Titirca Lucretia-Urgente medico-chirurgicale-sinteze, Editura Medicala, Bucuresti, 2002.
3.O.M.S. numarul 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in  unitatile sanitare.
4. O.M.S. numarul 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale.
5.O.M.S. numarul 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea , dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.
6.Lg. numarul 46/2003 privind drepturile pacientului.
7.O.U.G. 144/2008-exercitarea profesiei de asistent medical.
8.Codul de etica si deontologie al asistentului medical.

Manager, Dr. SECARA OANA MIHAELA