Servicii medicale

acordate in ambulatoriul de specialitate

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ŞI DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU  SPECIALITĂŢILE CLINICE

 A: PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE

 1.Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

     1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală

    1.1. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament – se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate.

    1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-au asigurat intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.

    1.1.2. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

    1.2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic

    1.2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic – include, după caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 423/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare

    1.2.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo- epidemic suspicionată şi confirmată.

    1.2.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

    1.3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lăuziei

    1.3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lăuziei – o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.

    1.3.1. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetrică- ginecologie din ambulatoriu.

 1. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale, suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate.

 

 1. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE

    1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală,

    1.2. Servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice

    1.3. Servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice

    1.4. Depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic

    1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială

    1.6. Servicii de îngrijiri paliative

    1.7. Servicii diagnostice şi terapeutice

    1.8. Servicii de sănătate conexe actului medical

    1.9. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lăuziei

    1.10. Servicii medicale în scop diagnostic – caz; aceste servicii sunt servicii de spitalizare de zi şi se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic.

 • Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament – se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate.

 1.1.1. Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-au acordat intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu excepţia copiilor 0 – 18 ani pentru care se decontează maximum 2 consultaţii.

        Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 – 16 ani, care se prezintă în regim de urgenţă la medicii din specialităţile clinice, aceştia pot elibera prescripţii medicale pentru o perioadă de 3 zile.

  1.1.2. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

 • Servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice, cuprinde:

 a) anamneză, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

 1. b) unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
 2. c) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;
 3. d) recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, după caz;
 4. e) recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;
 5. f) bilet de internare, după caz;
 6. g) bilet de trimitere către alte specialităţi şi pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu, după caz;
 7. h) bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, după caz;
 8. i) eliberare de certificat de concediu medical, după caz.

    1.2.1. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere, se decontează maximum 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialităţile clinice.

    1.2.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală – contract sau convenţie – cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite în anexa nr. 13 din prezentul ordin, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

    1.2.3. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

    1.2.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se decontează maximum două consultaţii pentru:

 1. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării
 2. efectuarea unor manevre terapeutice
 3. examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului, după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică
 4. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz.

    1.2.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.

    1.2.4.2. Pentru situaţiile prevăzute la punctul 1.2.4 nu este necesar bilet de trimitere.

    1.2.5. Consultaţiile pentru bolile cu potenţial endemoepidemic ce necesită izolare pot fi acordate şi la distanţă, prin orice mijloace de comunicare şi se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile consultaţiilor la cabinet pentru afecţiunile acute, fiind exceptate de la obligaţia prezentării biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate.

        Medicii de specialitate din ambulatoriul clinic şi medicii cu competenţă/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative vor consemna consultaţiile medicale la distanţă în registrul de consultaţii şi în fişa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, şi vor emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

    1.3. Servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice, cuprinde:

 1. anamneză, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
 2. unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
 3. stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;
 4. recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, după caz;
 5. recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;
 6. evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau, după caz, lunar, conform prevederilor legale în vigoare.
 7. bilet de trimitere către alte specialităţi, inclusiv pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu/bilet de internare, după caz.
 8. eliberare de certificat de concediu medical, după caz.

    1.3.1. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună.

    1.3.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală – contract sau convenţie – cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite în anexa nr. 13 la prezentul ordin care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

    1.3.3. Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua, a treia şi a patra consultaţie în cadrul unui trimestru, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

    1.3.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acordă maximum două consultaţii pentru:

 1. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării
 2. efectuarea unor manevre terapeutice
 3. examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului, după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică
 4. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz.

    1.3.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.

    1.3.4.2. Pentru situaţiile de la subpct. 1.3.4 nu este necesar bilet de trimitere.

    1.3.5. Pentru asiguraţii care au bilet de trimitere de la medicul de familie – consultaţie management de caz, – în cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular – HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice – astm bronşic şi BPOC, al bolii cronice de rinichi, medicul de specialitate acordă consultaţie şi efectuează în cabinet proceduri prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază pentru specialităţile clinice/recomandă, după caz, investigaţii paraclinice suplimentare faţă de cele recomandate de medicul de familie. În biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice suplimentare recomandate de medicul de specialitate, dintre cele prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, se evidenţiază “management de caz”. Se decontează maximum 2 consultaţii/semestru dacă în biletul de trimitere este evidenţiat “management de caz” pentru evaluarea bolilor cronice confirmate.

    1.3.6. Consultaţiile pentru afecţiunile cronice pot fi acordate şi la distanţă, prin orice mijloace de comunicare. Consultaţiile la distanţă se acordă şi se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile consultaţiilor la cabinet pentru afecţiunile cronice, fiind exceptate de la obligaţia prezentării biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate.

        Medicii de specialitate din ambulatoriul clinic şi medicii cu competenţă/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative vor consemna consultaţiile medicale la distanţă în registrul de consultaţii şi în fişa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, şi vor emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

    1.4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic – examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemo- epidemic sunt cele prevăzute la <LLNK 12020   423 20 304   1 41>punctul II din anexa la H.G. nr. 423/2020.

    1.4.1. Se decontează o singură consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.

    1.4.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

    1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:

 1. a) consilierea femeii privind planificarea familială;
 2. b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc;
 3. c) evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar;
 4. d) tratamentul complicaţiilor.

    1.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la pct. 1.5 litera a) sau serviciile prevăzute la pct. 1.5 literele a) – d) şi se decontează patru consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.

    1.5.2. Serviciile de planificare familială permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

     1.6. Servicii diagnostice şi terapeutice

        Procedurile diagnostice şi terapeutice, punctajul aferent şi specialităţile care pot efectua serviciul în ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate în tabelul de mai jos:

┌────┬────────────────────────┬───────────────────────┐

Nr. │Denumire procedură      │Specialităţi clinice   │

│crt.│diagnostică/terapeutică/│care pot efectua       │

│    │tratamente/terapii      │serviciul respectiv    │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │A. Proceduri diagnostice│                       │

│    │simple:                 │                       │

│    │punctaj 10 puncte       │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │oftalmologie,          │

│    │biomicroscopia;         │neurologie şi          │

│1   │gonioscopia;            │neurologie pediatrică  │

│    │oftalmoscopia           │numai pentru           │

│    │                        │oftalmoscopie          │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│2   │biometrie               │oftalmologie           │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │explorarea câmpului     │                       │

│3   │vizual (perimetrie      │oftalmologie           │

│    │computerizată)          │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│4   │recoltare pentru test   │obstetrică-ginecologie │

│    │Babeş-Papanicolau       │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │cardiologie, medicină  │

│    │                        │internă, geriatrie şi  │

│    │                        │gerontologie,          │

│5   │EKG standard            │pneumologie,           │

│    │                        │nefrologie, medicină   │

│    │                        │fizică şi de           │

│    │                        │reabilitare            │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │alergologie şi         │

│    │                        │imunologie clinică,    │

│6   │peak-flowmetrie         │pneumologie, medicină  │

│    │                        │internă, medicină      │

│    │                        │fizică şi de           │

│    │                        │reabilitare            │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │alergologie şi         │

│    │                        │imunologie clinică,    │

│    │                        │pneumologie, medicină  │

│7   │spirometrie             │internă, geriatrie şi  │

│    │                        │gerontologie,          │

│    │                        │pediatrie, medicină    │

│    │                        │fizică şi de           │

│    │                        │reabilitare            │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │teste cutanate (prick   │                       │

│    │sau idr) cu seturi      │                       │

│8   │standard de alergeni    │alergologie şi         │

│    │(maximum 8 teste        │imunologie clinică     │

│    │inclusiv materialul     │                       │

│    │pozitiv şi negativ)     │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │teste de provocare      │alergologie şi         │

│9   │nazală, oculară,        │imunologie clinică,    │

│    │bronşică                │pneumologie            │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│10  │teste cutanate cu agenţi│alergologie şi         │

│    │fizici (maximum 4 teste)│imunologie clinică     │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│11  │test la ser autolog     │alergologie şi         │

│    │                        │imunologie clinică     │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │alergologie şi         │

│    │                        │imunologie clinică,    │

│12  │testare cutanată la     │geriatrie şi           │

│    │anestezice locale       │gerontologie,          │

│    │                        │specialităţi           │

│    │                        │chirurgicale           │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │testare cutanată        │alergologie şi         │

│13  │alergologică patch      │imunologie clinică     │

│    │(alergia de contact)    │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│14  │examinare cu lampa Wood │dermatovenerologie     │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │chirurgie,             │

│    │                        │reumatologie,          │

│    │                        │neurologie, neurologie │

│    │                        │pediatrică, diabet     │

│    │determinarea indicelui  │zaharat, nutriţie şi   │

│15  │de presiune gleznă/braţ,│boli metabolice,       │

│    │respectiv deget/braţ    │medicină internă,      │

│    │                        │geriatrie şi           │

│    │                        │gerontologie, medicină │

│    │                        │fizică şi de           │

│    │                        │reabilitare            │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │neurologie, neurologie │

│    │măsurarea forţei        │pediatrică, geriatrie  │

│16  │musculare cu            │şi gerontologie,       │

│    │dinamometrul            │medicină fizică şi de  │

│    │                        │reabilitare            │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │neurologie, neurologie │

│    │teste de sensibilitate  │pediatrică, diabet     │

│    │(testul filamentului,   │zaharat, nutriţie şi   │

│    │testul diapazonului,    │boli metabolice,       │

│17  │testul sensibilităţii   │medicină internă,      │

│    │calorice şi testul      │geriatrie şi           │

│    │sensibilităţii          │gerontologie, ORL,     │

│    │discriminatorii)        │medicină fizică şi de  │

│    │                        │reabilitare            │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │neurologie, neurologie │

│    │teste clinice (EDS, scor│pediatrică, psihiatrie,│

│18  │miastenic, UPDRS, MMS,  │geriatrie şi           │

│    │Raisberg)               │gerontologie, medicină │

│    │                        │fizică şi de           │

│    │                        │reabilitare            │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │teste clinice: MMSE,    │                       │

│    │Bilanţ articular        │                       │

│    │(măsurări tip ROM –     │                       │

│    │Range Of Motion, Bilant │                       │

│    │muscular – Scala MRC    │                       │

│    │(Manual Muscle Testing),│                       │

│    │Medical Research Council│                       │

│    │(MRC) Scale for Muscle  │                       │

│    │Strength, Pain Analogue │                       │

│    │Visual Scale (PAVS),    │                       │

│    │Walking index for spinal│                       │

│    │cord injury (WISCI II)  │                       │

│    │sau American Spinal     │                       │

│    │Injury Association      │                       │

│    │(ASIA) standards/       │                       │

│    │Impairment Scale (AIS)  │                       │

│    │scoring – with included/│                       │

│    │adapted Frankel’s       │                       │

│    │grading for describing  │                       │

│    │severity of injury,     │                       │

│    │Wexler’s Scale for      │                       │

│    │grading of              │                       │

│    │osteo-tendinous         │                       │

│    │reflexes, Scala Ashworth│                       │

│    │modificată pentru       │                       │

│    │evaluarea spasticităţii,│                       │

│    │Scala de evaluare a     │                       │

│19  │frecvenţei spasmelor    │medicină fizică şi de  │

│    │(Penn Spasm Frequency   │reabilitare            │

│    │Scale), Indicele Barthel│                       │

│    │de evaluare funcţională,│                       │

│    │Evaluare cognitivă –    │                       │

│    │Montreal Cognitive      │                       │

│    │Assessment (MoCA), Scala│                       │

│    │de evaluare a calităţii │                       │

│    │vieţii – WHO Quality of │                       │

│    │Life-Bref (WHOQOL-      │                       │

│    │BREF), Chestionar       │                       │

│    │Oswestry Questionnaire  │                       │

│    │on Disability caused by │                       │

│    │Low Back Pain – privind │                       │

│    │dizabilitatea cauzata de│                       │

│    │durerea lombară, Scala  │                       │

│    │de evaluare a           │                       │

│    │independenţei în        │                       │

│    │activităţile zilnice    │                       │

│    │(ADL), Scala            │                       │

│    │internaţională FAC      │                       │

│    │(Functional Ambulation  │                       │

│    │Categories), Scala WOMAC│                       │

│    │(WESTERN ONTARIO AND    │                       │

│    │MACMASTER UNIVERSITIES  │                       │

│    │ARTHRITIS INDEX), Testul│                       │

│    │Timed “Up & Go” (TUG),  │                       │

│    │Scala ECOG (Performance │                       │

│    │Status Scale)           │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │dermatovenerologie,    │

│20  │recoltare material      │chirurgie generală,    │

│    │bioptic                 │chirurgie pediatrică şi│

│    │                        │ortopedie pediatrică   │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │B. Proceduri diagnostice│                       │

│    │de complexitate medie:  │                       │

│    │punctaj 20 puncte       │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │determinarea refracţiei │                       │

│    │(skiascopie,            │                       │

│1   │refractometrie,         │oftalmologie           │

│    │autorefractometrie),    │                       │

│    │astigmometrie           │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│2   │tonometrie; pahimetrie  │oftalmologie           │

│    │corneeană               │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │explorarea funcţiei     │                       │

│3   │binoculare (test worth, │oftalmologie           │

│    │Maddox, sinoptofor),    │                       │

│    │examen pentru diplopie  │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│4   │foniatrie               │ORL                    │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │audiogramă*)            │                       │

│5   │*) Include audiometrie  │ORL                    │

│    │tonală liminară şi/sau  │                       │

│    │vocală.                 │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │examinarea ORL cu       │                       │

│6   │mijloace optice         │ORL                    │

│    │(fibroscop, microscop)  │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│7   │dermatoscopie           │dermatovenerologie     │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │electrocardiografie     │cardiologie, medicină  │

│8   │continuă (24 de ore,    │internă                │

│    │holter)                 │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│9   │tensiune arterială      │cardiologie, medicină  │

│    │continuă – holter TA    │internă                │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │EKG de efort la         │                       │

│10  │persoanele fără risc    │cardiologie            │

│    │cardiovascular înalt    │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│11  │EEG standard            │neurologie, neurologie │

│    │                        │pediatrică             │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │alergologie şi         │

│    │spirogramă + test       │imunologie clinică,    │

│12  │farmacodinamic          │pneumologie, medicină  │

│    │bronhomotor             │internă, geriatrie şi  │

│    │                        │gerontologie           │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │endocrinologie,        │

│    │                        │reumatologie, geriatrie│

│    │osteodensitometrie      │şi gerontologie,       │

│13  │segmentară cu           │ortopedie şi           │

│    │ultrasunete             │traumatologie, medicină│

│    │                        │fizică şi de           │

│    │                        │reabilitare            │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │evaluarea cantitativă a │neurologie şi diabet   │

│14  │răspunsului galvanic al │zaharat, nutriţie şi   │

│    │pielii                  │boli metabolice        │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │examen doppler vase     │                       │

│15  │extracraniene segment   │neurologie, neurologie │

│    │cervical (echotomografic│pediatrică             │

│    │şi duplex)              │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │C. Proceduri diagnostice│                       │

│    │complexe:               │                       │

│    │punctaj 40 puncte       │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │neurologie, neurologie │

│1   │electromiograma/        │pediatrică, medicină   │

│    │electroneurograma       │fizică şi de           │

│    │                        │reabilitare            │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │determinarea            │neurologie, neurologie │

│2   │potenţialelor evocate   │pediatrică,            │

│    │(vizuale, auditive,     │oftalmologie, ORL      │

│    │somatoestezice)         │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │examen                  │                       │

│3   │electroencefalografic cu│neurologie, neurologie │

│    │probe de stimulare şi/  │pediatrică             │

│    │sau mapping             │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │examen doppler          │                       │

│4   │transcranian al vaselor │neurologie, neurologie │

│    │cerebrale şi tehnici    │pediatrică             │

│    │derivate                │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│5   │colposcopia             │obstetrică -ginecologie│

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │monitorizare            │cardiologie, medicină  │

│6   │hemodinamică prin metoda│internă, nefrologie    │

│    │bioimpedanţei toracice  │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │D. Proceduri diagnostice│                       │

│    │de complexitate         │                       │

│    │superioară:             │                       │

│    │punctaj 100 puncte      │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │gastroenterologie, alte│

│    │endoscopie digestivă    │specialităţi clinice   │

│    │superioară (esofag,     │pentru care medicii    │

│1   │stomac, duoden) cu sau  │trebuie să facă dovada │

│    │fără biopsie, după caz  │deţinerii competenţei/ │

│    │                        │atestatului de studii  │

│    │                        │complementare          │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │gastroenterologie, alte│

│    │endoscopie digestivă    │specialităţi clinice   │

│    │inferioară (rect,       │pentru care medicii    │

│2   │sigmoid, colon) cu sau  │trebuie să facă dovada │

│    │fără biopsie, după caz  │deţinerii competenţei/ │

│    │                        │atestatului de studii  │

│    │                        │complementare          │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │E. Proceduri terapeutice│                       │

│    │/tratamente chirurgicale│                       │

│    │simple:                 │                       │

│    │punctaj 15 puncte       │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │extracţie de corpi      │                       │

│1   │străini – conjuctivă,   │oftalmologie           │

│    │cornee, scleră, segment │                       │

│    │anterior                │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │incizia glandei         │                       │

│2   │lacrimale şi a sacului  │oftalmologie           │

│    │lacrimal                │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│3   │tratamentul chirurgical │oftalmologie           │

│    │al pingueculei          │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│4   │tratamentul chirurgical │oftalmologie           │

│    │al pterigionului        │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│5   │sutura unei plăgi de    │oftalmologie,          │

│    │pleoapă, conjunctivă;   │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │injectare               │                       │

│6   │subconjunctivală,       │oftalmologie           │

│    │retrobulbară, de        │                       │

│    │medicamente             │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │criocoagularea          │                       │

│7   │(crioaplicaţia)         │oftalmologie           │

│    │conjunctivală           │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │cauterizarea            │                       │

│8   │conjunctivei, corneei,  │oftalmologie           │

│    │ectropionului           │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│9   │tamponament posterior şi│ORL                    │

│    │/sau anterior ORL       │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │extracţie corpi străini:│                       │

│10  │conduct auditiv extern, │ORL                    │

│    │nas, faringe;           │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │aspiraţia şi lavajul    │                       │

│11  │sinusului nazal prin    │ORL                    │

│    │puncţie                 │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│12  │tratament chirurgical al│ORL                    │

│    │traumatismelor ORL      │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │oprirea hemoragiei      │                       │

│13  │nazale prin crioterapie,│ORL                    │

│    │cauterizare sau         │                       │

│    │diatermie               │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │obstetrică-ginecologie,│

│    │terapia chirurgicală a  │chirurgie generală,    │

│14  │afecţiunilor mamare     │chirurgie plastică     │

│    │superficiale            │estetică şi            │

│    │                        │microchirurgie         │

│    │                        │reconstructivă         │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│15  │inserţia dispozitivului │obstetrică-ginecologie │

│    │intrauterin             │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│16  │fotocoagularea cu laser │dermatovenerologie     │

│    │a leziunilor cutanate   │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│17  │crioterapia în leziuni  │dermatovenerologie     │

│    │cutanate                │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │tratamentul chirurgical │dermatovenerologie,    │

│    │al leziunilor cutanate -│chirurgie, inclusiv    │

│    │plăgi tăiate            │chirurgie plastică     │

│    │superficial, înţepate   │estetică şi            │

│    │superficial, necroze    │microchirurgie         │

│18  │cutanate, escare,       │reconstructivă,        │

│    │dehiscenţe plăgi        │chirurgie pediatrică şi│

│    │(anestezie, excizie,    │ortopedie pediatrică,  │

│    │sutură, inclusiv        │ortopedie şi           │

│    │îndepărtarea firelor,   │traumatologie          │

│    │pansament)              │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │dermatovenerologie,    │

│    │                        │chirurgie generală,    │

│    │                        │chirurgie plastică     │

│19  │terapia chirurgicală a  │estetică şi            │

│    │arsurilor termice < 10% │microchirurgie         │

│    │                        │reconstructivă,        │

│    │                        │chirurgie pediatrică şi│

│    │                        │ortopedie pediatrică   │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │dermatovenerologie,    │

│    │                        │chirurgie generală,    │

│    │terapia chirurgicală a  │chirurgie plastică     │

│20  │degerăturilor de grad I │estetică şi            │

│    │şi II                   │microchirurgie         │

│    │                        │reconstructivă,        │

│    │                        │chirurgie pediatrică şi│

│    │                        │ortopedie pediatrică   │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │dermatovenerologie,    │

│    │                        │chirurgie generală,    │

│    │terapia chirurgicală a  │chirurgie plastică     │

│21  │leziunilor externe prin │estetică şi            │

│    │agenţi chimici < 10%    │microchirurgie         │

│    │                        │reconstructivă,        │

│    │                        │chirurgie pediatrică şi│

│    │                        │ortopedie pediatrică   │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │dermatovenerologie,    │

│    │terapia chirurgicală a  │chirurgie generală,    │

│    │panariţiului            │chirurgie plastică     │

│22  │(eritematos,            │estetică şi            │

│    │flictenular,            │microchirurgie         │

│    │periunghial, subunghial,│reconstructivă,        │

│    │antracoid, pulpar)      │chirurgie pediatrică şi│

│    │                        │ortopedie pediatrică,  │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │dermatovenerologie,    │

│    │terapia chirurgicală a  │chirurgie generală,    │

│    │tumorilor mici,         │chirurgie plastică     │

│23  │chisturilor dermoide    │estetică şi            │

│    │sebacee, lipoamelor     │microchirurgie         │

│    │neinfectate             │reconstructivă,        │

│    │                        │chirurgie pediatrică şi│

│    │                        │ortopedie pediatrică   │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │dermatovenerologie,    │

│    │                        │chirurgie generală,    │

│    │terapia chirurgicală a  │chirurgie plastică     │

│24  │furunculului,           │estetică şi            │

│    │furunculului antracoid, │microchirurgie         │

│    │furunculozei            │reconstructivă,        │

│    │                        │chirurgie pediatrică şi│

│    │                        │ortopedie pediatrică,  │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │terapia chirurgicală a  │dermatovenerologie,    │

│25  │abcesului (de părţi moi,│chirurgie generală     │

│    │perianal, pilonidal)    │chirurgie pediatrică şi│

│    │                        │ortopedie pediatrică,  │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │chirurgie generală,    │

│    │                        │chirurgie plastică     │

│    │                        │estetică şi            │

│    │terapia chirurgicală a  │microchirurgie         │

│26  │panariţiului osos,      │reconstructivă,        │

│    │articular, tenosinoval  │ortopedie şi           │

│    │                        │traumatologie,         │

│    │                        │ortopedie pediatrică,  │

│    │                        │chirurgie pediatrică   │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │chirurgie generală,    │

│    │                        │chirurgie plastică     │

│    │terapia chirurgicală a  │estetică şi            │

│27  │hidrosadenitei          │microchirurgie         │

│    │                        │reconstructivă         │

│    │                        │chirurgie pediatrică şi│

│    │                        │ortopedie pediatrică   │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │chirurgie generală,    │

│    │                        │chirurgie plastică     │

│    │                        │estetică şi            │

│    │terapia chirurgicală a  │microchirurgie         │

│28  │edemului dur şi         │reconstructivă,        │

│    │seromului posttraumatic │ortopedie şi           │

│    │                        │traumatologie,         │

│    │                        │ortopedie pediatrică,  │

│    │                        │chirurgie pediatrică   │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │chirurgie generală,    │

│    │                        │chirurgie vasculară,   │

│    │terapia chirurgicală a  │chirurgie plastică     │

│29  │flebopatiilor varicoase │estetică şi            │

│    │superficiale; ruptură   │microchirurgie         │

│    │pachet varicos          │reconstructivă,        │

│    │                        │chirurgie pediatrică şi│

│    │                        │ortopedie pediatrică   │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │chirurgie generală,    │

│    │                        │chirurgie plastică     │

│    │terapia chirurgicală a  │estetică şi            │

│30  │granulomului ombilical  │microchirurgie         │

│    │                        │reconstructivă         │

│    │                        │chirurgie pediatrică şi│

│    │                        │ortopedie pediatrică   │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │chirurgie generală,    │

│    │                        │chirurgie plastică     │

│    │                        │estetică şi            │

│    │                        │microchirurgie         │

│    │                        │reconstructivă,        │

│    │                        │ortopedie şi           │

│    │terapia chirurgicală a  │traumatologie,         │

│31  │supuraţiilor            │obstetrică-ginecologie,│

│    │postoperatorii          │chirurgie toracică,    │

│    │                        │chirurgie              │

│    │                        │cardiovasculară,       │

│    │                        │neurochirurgie,        │

│    │                        │urologie, chirurgie    │

│    │                        │pediatrică şi ortopedie│

│    │                        │pediatrică             │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│32  │tratamentul plăgilor    │toate specialităţile   │

│    │                        │chirurgicale           │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │terapia chirurgicală a  │urologie, chirurgie    │

│33  │fimozei (decalotarea,   │pediatrică, chirurgie  │

│    │debridarea)             │generală               │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │tratament postoperator  │                       │

│    │al plăgilor abdominale, │                       │

│    │al intervenţiilor       │                       │

│34  │chirurgicale după       │obstetrică-ginecologie,│

│    │cezariană, sarcină      │chirurgie generală     │

│    │extrauterină operată,   │                       │

│    │histerectomie,          │                       │

│    │endometrioză            │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │F. Proceduri terapeutice│                       │

│    │/tratamente chirurgicale│                       │

│    │complexe:               │                       │

│    │punctaj 25 puncte       │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │tratamentul chirurgical │                       │

│    │al unor afecţiuni ale   │                       │

│    │anexelor globului ocular│                       │

│    │(şalazion, tumori       │                       │

│1   │benigne care nu necesită│oftalmologie           │

│    │plastii întinse, chist  │                       │

│    │conjunctival, chist al  │                       │

│    │pleoapei, orjelet,      │                       │

│    │flegmon, abces,         │                       │

│    │xantelasme)             │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │tratament cu laser al   │                       │

│2   │polului anterior,       │oftalmologie           │

│    │polului posterior       │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │tratament chirurgical   │                       │

│    │ORL colecţie: sept,     │                       │

│    │flegmon periamigdalian, │                       │

│3   │furuncul căi aeriene    │ORL                    │

│    │externe, furuncul       │                       │

│    │vestibul nazal,         │                       │

│    │othematom               │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │extragere fibroscopică  │                       │

│4   │de corpi străini din    │ORL                    │

│    │căile respiratorii      │                       │

│    │superioare              │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │manevre de mică         │                       │

│    │chirurgie pentru abces  │                       │

│    │şi/sau chist vaginal sau│                       │

│5   │bartholin cu            │obstetrică-ginecologie │

│    │marsupializare, polipi, │                       │

│    │vegetaţii vulvă, vagin, │                       │

│    │col                     │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│6   │cauterizare de col      │obstetrică-ginecologie │

│    │uterin                  │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│7   │diatermocoagularea      │obstetrică-ginecologie │

│    │colului uterin          │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │dermatovenerologie,    │

│    │electrochirurgia/       │chirurgie generală,    │

│8   │electrocauterizarea     │chirurgie plastică,    │

│    │tumorilor cutanate/     │estetică şi            │

│    │leziune                 │microchirurgie         │

│    │                        │reconstructivă         │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │terapia chirurgicală    │                       │

│9   │complexă a panariţiului │chirurgie              │

│    │osos, articular,        │                       │

│    │tenosinoval             │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│10  │terapia chirurgicală a  │chirurgie              │

│    │flegmoanelor            │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│11  │terapia chirurgicală a  │chirurgie              │

│    │hematomului             │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│12  │dilataţia stricturii    │urologie, chirurgie    │

│    │uretrale                │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │criocoagularea          │                       │

│13  │(crioaplicaţia)         │oftalmologie           │

│    │transsclerală           │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │G. Proceduri terapeutice│                       │

│    │/ tratamente medicale   │                       │

│    │simple:                 │                       │

│    │punctaj 7 puncte        │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │alergologie şi         │

│    │aerosoli/şedinţă (maxim │imunologie clinică,    │

│1   │3 şedinţe)              │pneumologie, pediatrie,│

│    │                        │ORL, medicină fizică şi│

│    │                        │de reabilitare         │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │toaleta auriculară      │                       │

│2   │unilateral (două        │ORL                    │

│    │proceduri)              │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │administrare tratament  │toate specialităţile,  │

│    │prin injectarea părţilor│inclusiv, medicină     │

│3   │moi (intramuscular,     │fizică şi de           │

│    │intradermic şi          │reabilitare            │

│    │subcutanat)             │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │H. Proceduri terapeutice│                       │

│    │/tratamente medicale de │                       │

│    │complexitate medie:     │                       │

│    │punctaj 11 puncte       │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │fotochimioterapie (UVA) │                       │

│1   │cu oxoralen locală sau  │dermatovenerologie     │

│    │generală/şedinţă (maxim │                       │

│    │4 şedinţe)              │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │fotochimioterapie (UVB  │                       │

│2   │cu spectru îngust)/     │dermatovenerologie     │

│    │şedinţă (maxim 4        │                       │

│    │şedinţe)                │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │neurologie, neurologie │

│    │mezoterapia – injectare │pediatrică,            │

│    │terapeutică             │dermatovenerologie,    │

│3   │paravertebrală şi       │reumatologie, geriatrie│

│    │periarticulară          │şi gerontologie,       │

│    │                        │medicină fizică şi de  │

│    │                        │reabilitare            │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│4   │probe de repoziţionare  │ORL, neurologie,       │

│    │vestibulară             │neurologie pediatrică  │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │imunoterapie specifică  │alergologie şi         │

│5   │cu vaccinuri alergenice │imunologie clinică     │

│    │standardizate           │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │administrare tratament  │toate specialităţile,  │

│6   │prin puncţie            │inclusiv medicină      │

│    │intravenoasă            │fizică şi de           │

│    │                        │reabilitare            │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │anestezie şi terapie   │

│    │                        │intensivă,             │

│    │                        │oftalmologie, ORL,     │

│    │                        │chirurgie generală,    │

│    │                        │ortopedie şi           │

│    │                        │traumatologie,         │

│    │                        │ortopedie pediatrică,  │

│    │infiltraţii nervoase    │obstetrică-ginecologie,│

│7   │regionale               │chirurgie plastică     │

│    │                        │estetică şi            │

│    │                        │microchirurgie         │

│    │                        │reconstructivă,        │

│    │                        │neurochirurgie,        │

│    │                        │chirurgie              │

│    │                        │cardiovasculară,       │

│    │                        │medicină fizică şi de  │

│    │                        │reabilitare            │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │instalare dispozitiv de │                       │

│8   │administrare a          │anestezie şi terapie   │

│    │analgeziei controlată de│intensivă              │

│    │pacient                 │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │I. Proceduri terapeutice│                       │

│    │/tratamente medicale    │                       │

│    │complexe:               │                       │

│    │punctaj 14 puncte       │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │ortopedie şi           │

│    │                        │traumatologie,         │

│    │puncţii şi infiltraţii  │ortopedie pediatrică,  │

│1   │intraarticulare         │reumatologie, geriatrie│

│    │                        │şi gerontologie,       │

│    │                        │medicină fizică şi de  │

│    │                        │reabilitare            │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│2   │instilaţia uterotubară  │obstetrică-ginecologie │

│    │terapeutică             │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │                        │ortopedie şi           │

│    │                        │traumatologie,         │

│    │blocaje chimice pentru  │ortopedie pediatrică,  │

│3   │spasticitate (toxină    │reumatologie,          │

│    │botulinică)             │neurologie, neurologie │

│    │                        │pediatrică, medicină   │

│    │                        │fizică şi de           │

│    │                        │reabilitare            │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │evaluare funcţională    │                       │

│    │instrumental cu         │                       │

│4   │dispositive mecatronice │medicină fizică şi de  │

│    │si/sau senzori          │reabilitare            │

│    │inerţiali, actuatori,   │                       │

│    │etc                     │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │tratament intraarticular│medicină fizică şi de  │

│5   │cu plasma îmbogăţită cu │reabilitare            │

│    │trombocite (PRP)        │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │J. Tratamente ortopedice│                       │

│    │medicale:               │                       │

│    │punctaj 20 puncte       │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │tratamentul ortopedic al│                       │

│    │luxaţiei, entorsei sau  │ortopedie şi           │

│    │fracturii antebraţului, │traumatologie,         │

│1   │pumnului, gleznei,      │ortopedie pediatrică,  │

│    │oaselor carpiene,       │chirurgie generală     │

│    │metacarpiene, tarsiene, │                       │

│    │metatarsiene, falange   │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │tratamentul ortopedic al│                       │

│    │entorsei sau luxaţiei   │                       │

│    │patelei, umărului;      │                       │

│    │disjuncţie              │                       │

│    │acromioclaviculară;     │                       │

│    │tratamentul fracturii   │ortopedie şi           │

│    │gambei, coastelor,      │traumatologie,         │

│2   │claviculei, humerusului,│ortopedie pediatrică,  │

│    │scapulei; rupturii      │chirurgie generală     │

│    │tendoanelor mari        │                       │

│    │(achilian, bicipital,   │                       │

│    │cvadricipital);         │                       │

│    │instabilitate acută de  │                       │

│    │genunchi; ruptură       │                       │

│    │musculară               │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │tratamentul ortopedic al│                       │

│    │fracturii femurului;    │                       │

│    │luxaţiei, entorsei de   │ortopedie şi           │

│    │genunchi, fracturii de  │traumatologie,         │

│3   │gambă cu aparat         │ortopedie pediatrică,  │

│    │cruropedios; tratamentul│chirurgie generală     │

│    │scoliozei, cifozei,     │                       │

│    │spondilolistezisului,   │                       │

│    │rupturii musculare      │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │tratament în displazia  │ortopedie şi           │

│4   │luxantă a şoldului în   │traumatologie,         │

│    │primele 6 luni de viaţă │ortopedie pediatrică,  │

│    │                        │chirurgie pediatrică   │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │tratamentul piciorului  │ortopedie şi           │

│5   │strâmb congenital în    │traumatologie,         │

│    │primele 3 luni de viaţă │ortopedie pediatrică,  │

│    │                        │chirurgie pediatrică   │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │tratamentul la copii cu │ortopedie şi           │

│6   │genu valgum, genu varum,│traumatologie,         │

│    │picior plat valg        │ortopedie pediatrică,  │

│    │                        │chirurgie pediatrică   │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │tratamentul fracturii   │ortopedie şi           │

│7   │amielice fără deplasare │traumatologie,         │

│    │a coloanei vertebrale   │ortopedie pediatrică,  │

│    │                        │chirurgie generală     │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │K. Terapii psihiatrice  │                       │

│    │*):                     │                       │

│    │punctaj 30 puncte       │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │consiliere psihiatrică  │                       │

│1   │nespecifică individuală │                       │

│    │şi familială            │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │psihoterapie de grup    │                       │

│    │(psihoze, tulburări     │                       │

│2   │obsesiv – compulsive,   │                       │

│    │tulburări fobice,       │                       │

│    │tulburări de anxietate, │                       │

│    │distimii, adicţii) **)  │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │psihoterapie individuală│                       │

│    │(psihoze, tulburări     │                       │

│    │obsesiv-compulsive,     │                       │

│3   │tulburări fobice,       │                       │

│    │tulburări de anxietate, │                       │

│    │distimii, adicţii,      │                       │

│    │tulburări din spectrul  │                       │

│    │autist) **)             │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │terapia                 │                       │

│4   │cognitiv-comportamentală│                       │

│    │**)                     │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│    │L. Terapii de genetică  │                       │

│    │medicală:               │                       │

│    │punctaj 30 puncte       │                       │

├────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│1   │Sfat genetic            │                       │

└────┴────────────────────────┴───────────────────────┘

    Mentionam ca valoarea actuala a punctului este 4 lei.

    1.7. Serviciile de sănătate conexe actului medical

    1.7.1. Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical:

┌─────────────────────────────┬────────┐

│                             │Tarif pe│

│Servicii de sănătate conexe  │serviciu│

│actului medical:             │medical │

│                             │- puncte│

├─────────────────────────────┼────────┤

│a) Neurologie şi neurologie  │        │

│pediatrică:                  │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│a1) serviciile furnizate de  │        │

│psiholog în specialitatea    │        │

│psihologie clinică,          │        │

│consiliere psihologică şi    │        │

│psihoterapie:                │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│a1.1) evaluare psihologică   │30      │

│clinică şi psihodiagnostic;  │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│a1.2) consiliere psihologică │30      │

│clinică pentru copii/adulţi; │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│a1.3) psihoterapie pentru    │30      │

│copii/adult;                 │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│a2) serviciile furnizate de  │        │

│psiholog în specialitatea    │        │

│psihopedagogie specială –    │15      │

│logoped:                     │puncte/ │

│consiliere/intervenţie de    │şedinţă │

│psihopedagogie specială –    │        │

│logoped;                     │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│a3) servicii conexe furnizate│        │

│de fizioterapeuţi            │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│a3.1) kinetoterapie          │30      │

│individuală;                 │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│                             │15      │

│a3.2) kinetoterapie de grup; │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│a3.3) kinetoterapie pe       │        │

│aparate speciale: dispozitive│15      │

│mecanice/dispozitive         │puncte/ │

│electromecanice/dispozitive  │şedinţă │

│robotizate.                  │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│b) Otorinolaringologie:      │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│b1) serviciile furnizate de  │        │

│psiholog în specialitatea    │        │

│psihologie clinică,          │        │

│consiliere psihologică şi    │        │

│psihoterapie:                │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│b1.1) evaluare psihologică   │30      │

│clinică şi psihodiagnostic   │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│b1.2) consiliere psihologică │30      │

│clinică                      │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│b2) serviciile furnizate de  │        │

│psiholog în specialitatea    │        │

│psihopedagogie specială –    │        │

│logoped:                     │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│b2.1) consiliere/intervenţie │15      │

│de psihopedagogie specială – │puncte/ │

│logoped                      │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│b2.2) exerciţii pentru       │15      │

│tulburări de vorbire         │puncte/ │

│(şedinţă)                    │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│c) Psihiatrie, inclusiv      │        │

│psihiatrie pediatrică:       │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│c1) serviciile furnizate de  │        │

│psiholog în specialitatea    │        │

│psihologie clinică,          │        │

│consiliere psihologică şi    │        │

│psihoterapie:                │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│c1.1) evaluare psihologică   │30      │

│clinică şi psihodiagnostic   │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│c1.2) consiliere psihologică │30      │

│clinică pentru copii/adulţi  │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│c1.3) consiliere psihologică │        │

│clinică pentru copii         │        │

│diagnosticaţi cu tulburări   │        │

│din spectrul autist (numai la│        │

│recomandarea medicului cu    │        │

│specialitatea psihiatrie     │        │

│pediatrică) – într-o metodă  │        │

│psihoterapeutică aplicabilă  │        │

│copilului diagnosticat cu    │30      │

│tulburări din spectrul       │puncte/ │

│autist;                      │şedinţă │

│Notă: până la intrarea în    │        │

│vigoare a Normelor tehnice de│        │

│realizare a Programelor      │        │

│curative de sănătate,        │        │

│respectiv a Subprogramului   │        │

│naţional de intervenţii      │        │

│specializate acordate        │        │

│persoanelor diagnosticate cu │        │

│TSA                          │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│c1.4) psihoterapia copilului │        │

│şi familiei – pentru copii   │        │

│(numai la recomandarea       │        │

│medicului cu specialitatea   │        │

│psihiatrie pediatrică) –     │        │

│într-o metodă                │        │

│psihoterapeutică aplicabilă  │        │

│copilului diagnosticat cu    │30      │

│tulburări din spectrul autist│puncte/ │

│Notă: până la intrarea în    │şedinţă │

│vigoare a Normelor tehnice de│        │

│realizare a Programelor      │        │

│curative de sănătate,        │        │

│respectiv a Subprogramului   │        │

│naţional de intervenţii      │        │

│specializate acordate        │        │

│persoanelor diagnosticate cu │        │

│TSA                          │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│c2) serviciile furnizate de  │        │

│psiholog în specialitatea    │15      │

│psihopedagogie specială –    │puncte/ │

│logoped: consiliere/         │şedinţă │

│intervenţie de psihopedagogie│        │

│specială – logoped           │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│c3) Servicii furnizate de    │        │

│fizioterapeut:               │        │

│(numai la recomandarea       │        │

│medicului cu specialitatea   │        │

│psihiatrie pediatrică) pentru│        │

│copilul diagnosticat cu      │        │

│tulburări din spectrul autist│        │

│în condiţiile prevăzute la   │        │

│punctul 1.8.2:               │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│c3.1) kinetoterapie          │30      │

│individuală                  │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│                             │15      │

│c3.2) kinetoterapie de grup  │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│c3.3) kinetoterapie pe       │        │

│aparate speciale: dispozitive│15      │

│mecanice/ dispozitive        │puncte/ │

│electromecanice /dispozitive │şedinţă │

│robotizate                   │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│d) Reumatologie în condiţiile│        │

│prevăzute la punctul 1.8.2   │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│Servicii furnizate de        │        │

│fizioterapeut:               │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│                             │30      │

│d1) kinetoterapie individuală│puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│                             │15      │

│d2) kinetoterapie de grup    │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│d3) kinetoterapie pe aparate │        │

│speciale: dispozitive        │15      │

│mecanice/dispozitive         │puncte/ │

│electromecanice/dispozitive  │şedinţă │

│robotizate                   │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│e) Ortopedie şi traumatologie│        │

│şi ortopedie pediatrică în   │        │

│condiţiile prevăzute la      │        │

│punctul 1.8.2                │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│Servicii furnizate de        │        │

│fizioterapeut:               │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│                             │30      │

│el) kinetoterapie individuală│puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│                             │15      │

│e2) kinetoterapie de grup    │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│e3) kinetoterapie pe aparate │        │

│speciale: dispozitive        │15      │

│mecanice/dispozitive         │puncte/ │

│electromecanice /dispozitive │şedinţă │

│robotizate                   │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│f) Oncologie medicală        │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│Serviciile furnizate de      │        │

│psiholog în specialitatea    │        │

│psihologie clinică,          │30      │

│consiliere psihologică şi    │puncte/ │

│psihoterapie: consiliere     │şedinţă │

│psihologică clinică pentru   │        │

│copii şi adulţi cu afecţiuni │        │

│oncologice                   │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│g) Diabet zaharat, nutriţie  │        │

│şi boli metabolice           │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│Serviciile furnizate de      │        │

│psiholog în specialitatea    │        │

│psihologie clinică,          │30      │

│consiliere psihologică şi    │puncte/ │

│psihoterapie: consiliere     │şedinţă │

│psihologică clinică pentru   │        │

│copii şi adulţi cu diagnostic│        │

│confirmat de diabet zaharat  │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│h) Hematologie               │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│Serviciile furnizate de      │        │

│psiholog în specialitatea    │        │

│psihologie clinică,          │30      │

│consiliere psihologică şi    │puncte/ │

│psihoterapie: consiliere     │şedinţă │

│psihologică clinică pentru   │        │

│copii şi adulţi cu afecţiuni │        │

│oncologice                   │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│i) Nefrologie şi nefrologie  │        │

│pediatrică                   │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│Serviciile furnizate de      │        │

│psiholog în specialitatea    │        │

│psihologie clinică,          │        │

│consiliere psihologică şi    │30      │

│psihoterapie: consiliere     │puncte/ │

│psihologică clinică pentru   │şedinţă │

│copii şi adulţi cu           │        │

│insuficienţă renală cronică -│        │

│dializă                      │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│j) Oncologie şi hematologie  │        │

│pediatrică.                  │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│Serviciile furnizate de      │        │

│psiholog în specialitatea    │        │

│psihologie clinică,          │30      │

│consiliere psihologică şi    │puncte/ │

│psihoterapie: consiliere     │şedinţă │

│psihologică clinică pentru   │        │

│copii cu afecţiuni oncologice│        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│k) Cardiologie în condiţiile │        │

│prevăzute la punctul 1.8.2,  │        │

│numai pentru pacienţii cu    │        │

│afecţiuni post infecţie Covid│        │

│- 19 sau agravări post       │        │

│infecţie Covid – 19          │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│Serviciile furnizate de      │        │

│psiholog în specialitatea    │        │

│psihologie clinică,          │        │

│consiliere psihologică şi    │30      │

│psihoterapie: consiliere     │puncte/ │

│psihologică clinică, pentru  │şedinţă │

│pacienţi cu afecţiuni post   │        │

│infecţie Covid – 19 sau      │        │

│agravări post infecţie Covid │        │

│- 19                         │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│Servicii furnizate de        │        │

│fizioterapeut:               │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│                             │30      │

│k1) kinetoterapie individuală│puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│                             │15      │

│k2) kinetoterapie de grup    │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│k3) kinetoterapie pe aparate │        │

│speciale: dispozitive        │15      │

│mecanice/dispozitive         │puncte/ │

│electromecanice/dispozitive  │şedinţă │

│robotizate                   │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│l) Pneumologie în condiţiile │        │

│prevăzute la punctul 1.8.2,  │        │

│numai pentru pacienţii cu    │        │

│afecţiuni post infecţie Covid│        │

│- 19 sau agravări post       │        │

│infecţie Covid – 19          │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│Serviciile furnizate de      │        │

│psiholog în specialitatea    │        │

│psihologie clinică,          │        │

│consiliere psihologică şi    │30      │

│psihoterapie: consiliere     │puncte/ │

│psihologică clinică, pentru  │şedinţă │

│pacienţi cu afecţiuni post   │        │

│infecţie Covid – 19 sau      │        │

│agravări post infecţie Covid │        │

│- 19                         │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│Servicii furnizate de        │        │

│fizioterapeut:               │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│                             │30      │

│l1) kinetoterapie individuală│puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│                             │15      │

│l2) kinetoterapie de grup    │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│l3) kinetoterapie pe aparate │        │

│speciale: dispozitive        │15      │

│mecanice/dispozitive         │puncte/ │

│electromecanice/dispozitive  │şedinţă │

│robotizate                   │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│m) Medicină fizică şi de     │        │

│reabilitare                  │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│M1) Serviciile furnizate de  │        │

│psiholog în specialitatea    │        │

│psihologie clinică,          │        │

│consiliere psihologică şi    │        │

│psihoterapie:                │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│m1.1) evaluare psihologică   │30      │

│clinică şi psihodiagnostic   │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│m1.2) consiliere psihologică │30      │

│clinică                      │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│m2) Serviciile furnizate de  │        │

│psiholog în specialitatea    │        │

│psihopedagogie specială –    │        │

│logoped:                     │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│m2.1) consiliere/intervenţie │15      │

│de psihopedagogie specială – │puncte/ │

│logoped                      │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│m2.2) exerciţii pentru       │15      │

│tulburări de vorbire         │puncte/ │

│(şedinţă)                    │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│m3) Servicii furnizate de    │        │

│fizioterapeut:               │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│m3.1) kinetoterapie          │30      │

│individuală                  │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│                             │15      │

│m3.2) kinetoterapie de grup  │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│m3.3) kinetoterapie pe       │        │

│aparate speciale: dispozitive│15      │

│mecanice/dispozitive         │puncte/ │

│electromecanice/dispozitive  │şedinţă │

│robotizate                   │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│n) Îngrijiri paliative       │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│n1) serviciile furnizate de  │        │

│psiholog în specialitatea    │        │

│psihologie clinică,          │        │

│consiliere psihologică şi    │        │

│psihoterapie:                │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│n1.1) evaluare psihologică   │30      │

│clinică şi psihodiagnostic   │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│n1.2) consiliere psihologică │30      │

│clinică pentru copii/adulţi  │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│n1.3) psihoterapie pentru    │30      │

│copii/adulţi                 │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│n2) serviciile furnizate de  │        │

│psiholog în specialitatea    │15      │

│psihopedagogie specială –    │puncte/ │

│logoped: consiliere/         │şedinţă │

│intervenţie de psihopedagogie│        │

│specială – logoped;          │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│n3) servicii conexe furnizate│        │

│de fizioterapeut             │        │

├─────────────────────────────┼────────┤

│n3.1) kinetoterapie          │30      │

│individuală                  │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│                             │15      │

│n3.2) kinetoterapie de grup  │puncte/ │

│                             │şedinţă │

├─────────────────────────────┼────────┤

│n3.3) kinetoterapie pe       │        │

│aparate speciale: dispozitive│15      │

│mecanice/dispozitive         │puncte/ │

│electromecanice/dispozitive  │şedinţă │

│robotizate                   │        │

└─────────────────────────────┴────────┘

    Mentionam ca valoarea actuala a punctului este 4 lei.

    1.7.2. Serviciile de kinetoterapie se acordă conform unui Plan de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare recomandat de medicul de medicină fizică şi de reabilitare al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 11 C;

    1.7.3. Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie sau în specialitatea psihopedagogie specială – logoped, se acordă la solicitarea furnizorului de servicii medicale clinice prin scrisoare medicală, conform unui plan stabilit de comun acord de medicul de specialitate clinică, medicul de medicină fizică şi de reabilitare, respectiv medicul cu competenţă/atestat de studii complementare în îngrijiri paliative şi psiholog/logoped.

    Serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped pot fi acordate şi la distanţă, prin orice mijloace de comunicare. Serviciile conexe acordate la distanţă se acordă şi se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile serviciilor conexe acordate la cabinet.

SUS