02.02.2021 – Spitalul Municipal ‘’Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Judetul Bacau, angajeaza fara concurs,  2 posturi asistent medical medicină generală debutant – sectia A.T.I. si  C.P.U.,  pe perioada determinata de 1 luna (perioada starii de alerta)

ANUNT PRIVIND REZULTATUL FINAL AL INTERVIULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI PE PERIOADA DETERMINATA DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DIN 05.02.2021

NR. CRTNUME PRENUMEREZULTAT

 

1ASAUANU ANA ADELINAADMIS
2BOCANETZ MARIA DIANARESPINS
3BANITA ROXANARESPINS
4ILIE OLIMPIARESPINS
5MANEA ALEXANDRARESPINS
6RIPEANU MARIUS ANDREIRESPINS
7SOPON MRGARETARESPINS
8VIRLAN FLORINARESPINS

 

ANUNT PRIVIND REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR PENTRU OCUPAREA POSTULUI PE PERIOADA DETERMINATA DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT-A.T.I. si C.P.U. DIN 04.02.2021

NR. CRTNUME PRENUMEREZULTAT

 

1ASAUANU ANA ADELINAADMIS
2BOCANETZ MARIA DIANAADMIS
3BANITA ROXANAADMIS
4ILIE OLIMPIAADMIS
5MANEA ALEXANDRAADMIS
6RIPEANU MARIUS ANDREIADMIS
7SOPON MRGARETAADMIS
8VIRLAN FLORINAADMIS

PERSOANELE ADMISE SE VOR PREZENTA IN DATA DE 05.02.2021 ORA 09.00 LA SEDIUL UNITATII PENTRU SUSTINEREA INTERVIULUI CONFORM CALENDARULUI DE DESFASURARE A SELECTIEI.

 

Spitalul Municipal ‘’Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Judetul Bacau, angajeaza fara concurs,  2 posturi asistent medical medicină generală debutant – sectia A.T.I. si  C.P.U.,  pe perioada determinata de 1 luna (perioada starii de alerta) , in conformitate cu prevederile O.M.S. 905/2020 si Lg. 55/2020, art. 11 si art.27 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 :

Conditii generale de angajare :

 1. a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplina de exercitiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. f) indeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedică infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsitete cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice de ocupare a  postului asistent medical debutant :

– absolvent de studii medii cu diplomă de bacalaureat.

– absolvent de şcoală postliceală sanitară/ absolvent studii superioare de  specialiate.

– ALP cu avizul pentru anul in curs /adeverinta de la Ord. Asistentilor Medicali.

Dosarul de angajare se va depune la sediul unitatii la Poarta in plic sigilat cu mentiunea “Concurs” si  va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare ( Anexa 2) ;
 2. copia actului de identitate, copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie, potrivit legii, dupa caz  si  Anexa 5 ;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor , grad professional si certificatul de absolvire a competentelor profesionale in domeniu.
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie, functie  si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. declaratie pe propria rapundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candidează (anexa 3 );
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
 8. declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4  la prezenta metodologie;
 9. declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică (funcţie publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, la angajare.

CALENDARUL DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR:

 • 04.02.2021  ora 14:00: termenul limita de depunere a dosarelor ;
 • 04.02.2021  ora 15.00: afisarea rezultatului selectiei dosarelor ;
 • 05.02.2021  ora 09:00:  interviul;
 • 05.02.2021  ora 13:00: afisarea rezultatului final.

ANUNT -OCUPARE POST fara concurs ASISTENT MED.DEB.-05.02.2021 – WORD

SUS