06.04.2021 ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PSIHOLOG PRACTICANT-AUTONOM IN PSIHOLOGIE CLINICA – COMP.ONCOLOGIE

Spitalul Municipal “Sf Ierarh dr. Luca” Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post  contractual de execuție vacant :

Psiholog practicant-autonom in psihologie clinica-Comp.Oncologie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;
 2. b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditiile specifice de ocupare a  postului de Psiholog practicant-autonom in psihologie clinica :

– nivelul studiilor – diplomă de licentă ȋn specialitate;

– Psiholog practicant-autonom in psihologie clinica: minim 3 ani experiență ȋn asistenta psihologica a pacientilor oncologici;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21.04.2021 ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28.04.2021 ora 9.00 proba scrisă;
 • 28.04.2021 ora 12:00 proba interviu;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă/ specialitate  în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
 7. certificat de membru al Colegiului Psihologilor ;
 8. asigurare de malpraxis;
 9. curriculum vitae.
 10. taxa concurs 50 ron;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.

Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada Perchiului  nr.1, telefon 0234/232111, interior 108.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIE 

Tematica

 1. Secvențele procesului de psihodiagnostic și evaluare clinică nosologică.
 2. Criterii de diagnostic DSM-5 pentru tulburările afective și tulburările de personalitate. 3. Fazele evaluării clinice și selectarea testelor psihologice.
 3. Redactarea raportului psihologic.
 4. Metode și tehnici de evaluare psihologică.
 5. Intervenții psihologice în situații de criză la pacienții cu afecțiuni somatice.
 6. Standarde referitoare la principiul respectării drepturilor și demnității persoanei. Bibliografie

٭Legea nr. 213/27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.

٭٭Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, Monitorul Oficial nr. 143 din 22 februarie 2019.

 1. American Psychiatric Association. Manual de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mintale. Ediția a 5-a. Editura Callisto, 2016.
 2. Dafinoiu Ion, Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observaţia şi interviul, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
 3. David Daniel, Psihologie clinică și psihoterapie Fundamente, Editura Polirom, Iași, 2006.
 4. Enea Violeta, Dafinoiu Ion, (coord.), Evaluarea psihologică. Manualul psihologului clinician, Iași, 2017.
 5. Gaboș Grecu I., Gaboș Grecu M., Vargha J.,L., Depresia. Metode de diagnostic și tratament, Editura Farmamedia, Tărgu Mureș, 2007.
 6. Holdevici Irina, Elemente de psihoterapie, Editura MAR, Constanța, 2005.
 7. Holdevici Irina, Neacșu Valentina, Consiliere psihologică și psihoterapie în situațiile de criză, Editura Dual Tech, București, 2006.
 8. ICD-10 Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament. Descrieri clinice și îndreptare diagnostice, Editura Trei, București, 2016.
 9. Sen Alexandru, Psihologia clinică în viziunea practicianului, Editura Dual Tech, București, 2007.
 10. Tudose F, Tudose C, Dobranici L, Psihologie și psihiatrie pentru psihologi, Editura Info Medica, București, 2002.

Manager,

Ec. Nicolcea Gelu Titel

SUS