Expert identificare, informare si selectare grup tinta. Medici – diverse specializări. Termen depunere dosare: 25.03.2020

ANUNT DE SELECTIE A EXPERTILOR IN AFARA ORGANIGRAMEI PRIVIND DERULAREA PROIECTULUI “SPITALUL SF. IERARH DR. LUCA ONESTI – CENTRU DE EXCELENTA PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI MEDICAL IMPLICAT IN IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE SANATATE IN CONTEXT TRANSNATIONAL INOVATIV, COD SMIS 109680”

Spitalul Municipal “Sf Ierarh dr. Luca” Onesti, Județul Bacău organizează concurs de selectie pentru ocuparea unui post pe durata determinata de 11 luni, dupa cum urmeaza:
-1 post expert identificare, informare si selectare grup tinta
Conditii generale privind ocuparea postului:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;
 • b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice pentru ocuparea postului:

 • diploma de licenta in specialitate- economist,inginer;
 • vechime minima in specialitate intre 0-5 ani;
 • competente specifice evaluate in timpul interviului.

– Capacitate de analiza si sinteza, flexibilitate, capacitate de planificare, organizare, coordonare,
– Abilitati de lucru cu cadrele medicale si pacienti;
-Capacitatea de a respecta deadline-urile stabilite de coordonatorul echipei;
-Aptitudini organizatorice; aptitudini de lucru în echipa; abilitati în comunicarea scrisa si orala;
-Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor, realizarea de calendare de lucru.
-Flexibilitate si capacitatea de adaptare la activitatea prestata, cunostinte Word, Excel, Internet.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25.03.2020  ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor.
 • 27.03.2020  ora   8:00:  analiza ,  verificarea si selectia dosarelor.
 • 27.03.2020  ora 10:00: evaluarea CV.
 • 27.03.2020  ora 12.00: interviul de selectie .

Termen de contestatie a deciziei comisiei de selectie este 26.03.2020 ora 12.00
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la procedura de selectie (cerere tip anexa la anuntul de selectie , care va cuprinde denumirea postului pentru care se candideaza);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile certificate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copii ale documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei ;
 4. documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor respective care atesta experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului (adeverinte privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor , contracte de munca, fise post, recomandari etc.) copii conform cu originalul;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
 7. curriculum vitae datat si semnat pe fiecare pagina, in format Europass, in care sa se mentioneze proiectul si postul vizat;
 8. declaratie de disponibilitate privind timpul alocat;

Dosarele de inscriere se depun la Serv. Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada Perchiului nr.1, telefon 0234/323111, interior 108.

SUS