Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău angajeaza fara concurs, pe perioada determinata de 6 luni, 1  brancardier debutant

Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău angajeaza fara concurs, pe perioada determinata de 6 luni, 1  brancardier debutant, Sectie Ortopedie , in conformitate cu prevederile Decretului Presedintelui Romaniei nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei .

Conditii generale de angajare :

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;
 • b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice de ocupare a  postului :

 • nivelul studiilor: minim scoala generala;

Dosarul de angajare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de angajare adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate, copie certificate de nastere, copie certificate de casatorie , potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si certificatul de absolvire a competentelor profesionale in domeniu.
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie , functie  si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5.  declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate,;
 7. curriculum vitae.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele pentru angajare se vor depune in zilele lucratoare la sediul unitatii pana la data de 08.05.2020.

CALENDARUL DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR:

 • 08.05.2020  ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor ;
 • 08.05.2020  ora 13.00: afisarea rezultatului selectiei dosarelor ;
 • 11.05.2020  ora 10:00:  interviul;
 • 11.05.2020 ora 13:00 : afisarea rezultatului final.

Manager,

Ec.NICOLCEA GELU TITEL

SUS