SPITALUL MUNICIPAL ‘’SF IERARH DR. LUCA” ONESTI Organizează concurs pe data de 08.06.2021 , ora 9.00 pentru ocuparea functiei de DIRECTOR MEDICAL

Concursul de selectie se va desfăsura la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierah dr. Luca’’Onesti, strada Perchiului nr.1,judetul Bacău.

La concurs se pot înscrie candidatii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale si specifice conform regulamentului de organizare a concursului pentru comitet director.

Dosarele se depun până la data de 28.05.2021 ora 12,00.

 1. Criterii specifice:

o sunt absolventi de învatământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul  medicină, specializarea medicina;

o sunt confirmati cel putin medic  medic specialist;

o au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectiva si au competentă/atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolventi ai cursului de management spitalicesc sau sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in managementul sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata sau prezinta angajament scris ca in maxim 12 luni vor absolvi unul din aceste cursuri.

 1. Pentru înscrierea la concurs sunt necesare următoarele acte:

o cererea de înscriere;

o copie dupa actul de identitate;

o copie conform cu originalul a diplomei de licentă sau de absolvire, după caz;

o copie de pe certificatul de medic specialist;

o curriculum vitae;

o adeverinta care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

o cazierul judiciar;

o copii dupa diplomele de studii si alte acte care atestă participarea la programe de perfectionare.efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competente/atestate, in functie de postul pentru care concureaza;

o declaratia pe propria răspundere că nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege:

o adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de unitatile sanitare abilitate;

o proiectul de management.

o chitantă de plată a sumei de 100 lei pentru participarea la concurs ( se va achita la casieria spitalului);

Relatii suplimentare, bibliografia si alte mentiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispozitie la sediul unitătii sau la telefon nr.0234/323.111, int 108, cât si pe site-ul www.spitalonesti.ro.

1

Structura proiectului (10 -15pagini)

Descrierea situatiei actuale a spitalului

Analiza SWOT a spitalului, punctele forte, punctele slabe, oportunitati si amenintari

Identificarea problemelor critice

Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute

Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata:

 1. Scop
 2. Obiective-indicatori
 3. Activitati

– definire

– incadrare in timp grafic Grantt

– resurse necesare – umane, materiale, financiare

– responsabilitati.

 1. Rezultate asteptate
 2. Monitorizare –indicatori
 3. Evaluare-indicatori.

BIBLIOGRAFIE CONCURS – DIRECTOR MEDICAL

 Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare-Titlul VII -Spitale;

 1. HOTĂRÂRE nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
 2. ORDIN nr. 397 din 27 martie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
 3. O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 4. ORDIN nr. 869 /2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi
 5. Legea 346/2002, privind accidentele de munca si bolile profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;

2

 1. ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare
 2. Legea 46/2003, privind drepturile pacientului;
 3. Ordin nr.921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 4. ORDIN nr. 1.384 din 4 noiembrie 2010 (*actualizat*), privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public
 5. 11. ORDIN nr. 1502 din 2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor.
 6. Ordin nr.1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori

examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitătile sanitare publice;

 1. ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
 2. O.M.S. nr.1500/2009 privind arobarea Regulamentului de organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie intensiva din unitatile sanitare;

15.Ordinul M.S.nr.1706/2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor;

 1. OMS 870/2004 Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar;
 2. OMS 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unitatilor de transfuzie sanguinadin spitale;

18.OMS 1322/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de supraveghere si tratament avansat al pacientilor cardiaci critici din unitatile sanitare cu paturi;

Manager,

Ec Nicolcea Gelu Titel

TEME PROIECT /LUCRARE

DIRECTOR MEDICAL

 1. IMBUNATATIREA STRUCTURII SI ORGANIZARII SPITALULUI

– evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate

– propuneri de imbunatatire a structurii si organizarii spitalului

 1. GRADUL DE ACOPERIRE CU SERVICII MEDICALE A SPITALULUI

– tipuri de servicii medicale acordate pacientilor

– eficientizarea serviciilor medicale, indicatori de performanta

3.IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE IN SPITAL

– focalizarea pe necesitatile / asteptarile pacientului

– actiuni de imbunatatire a ingrijirii si serviciilor

 1. EVALUAREA SPITALULUI PE BAZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA DE UTILIZARE A SERVICIILOR

– utilizarea rationala a resurselor pentru realizarea serviciilor medicale

– metode de crestere a performantei spitalului.

 1. CONTROLUL INFECTIILOR NOSOCOMIALE IN SPITAL

– identificarea factorilor de risc

– masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale

6.DESFASURAREA ACTIVITATII MEDICALE IN SPITAL PE PRINCIPIUL COMPETENTEI  EFICIENTEI SI EFICACITATII

– evaluarea activitatii medicale a spitalului

– masuri de eficienta si eficacitate a sistemului de ingrijiri

 1. IMPLEMENTAREA PROTOCOALELOR DE PRACTICA MEDICALA IN SPITAL

– implicarea echipei medicale

– metode de aplicare a protocoalelor de practica medicala

 1. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN VEDEREA EFICIENTIZARII SPITALULUI

– fundamentarea activitatilor

– propuneri de eficientizare a costurilor pe sectii

Manager,

Ec Nicolcea Gelu Titel

SUS